รวมชื่อมงคลเพราะ ๆ ความหมายดี คนเกิดวันพุธกลางวัน-วันพุธกลางคืน

          เพราะชื่อเป็นเสมือนตัวแทนของเรา ชื่อที่ดีจึงควรเป็นชื่อมงคลที่มีความหมายดี ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ ซึ่งชื่ออาจมีผลต่อดวงชะตาและมีอิทธิพลต่อชีวิตของเจ้าของชื่อให้ไปในทิศทางต่าง ๆ อาจช่วยหนุนนำให้ชีวิตดีขึ้น ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ แต่หากชื่อนั้นมีตัวอักษรกาลกิณีอยู่ ก็อาจทำให้ชีวิตติดชัด ทำอะไรก็ไม่ราบรื่นได้ค่ะ

ชื่อมงคล

          ซึ่งหากใครที่กำลังมองหาชื่อตามวันเกิดที่เป็นชื่อมงคล ความหมายดี สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันและวันพุธกลางคืน หรือใครที่จะตั้งชื่อลูกเกิดวันพุธละก็ วันนี้กระปุกดอทคอมก็ได้คัดชื่อคนเกิดวันพุธกว่า 200 ชื่อมาฝากกันแล้ว โดยแยกเป็น ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน 100 ชื่อ และชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน 100 ชื่อ แบ่งตามเพศชายและหญิง จะมีชื่อใดที่เหมาะกับคนเกิดวันพุธบ้างนั้น มาเลือกดูกันเลยค่ะ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน

          สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน หรือ ผู้ที่เกิดวันพุธตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเย็นวันพุธเวลา 18.00 น. สามารถใช้ทุกตัวอักษรในการตั้งชื่อ ยกเว้นตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ 

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ผู้หญิง

          1. กณิกนันต์ อ่านว่า กะ-นิก-นัน แปลว่า ละเอียดยิ่ง

          2. กมลเนตร อ่านว่า กะ-มน-เนด แปลว่า ตางามดุจดอกบัว

          3. กานต์ธีรา อ่านว่า กาน-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

          4. กุลธิดา อ่านว่า กุน-ทิ-ดา แปลว่า หญิงผู้เกิดในตระกูลดี

          5. เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา แปลว่า มีความเกษมสันต์

          6. เขมิสรา อ่านว่า เข-มิด-สะ-รา แปลว่า ยอดแห่งความปลอดภัย

          7. คคนางค์ อ่านว่า คะ-คะ-นาง แปลว่า ท้องฟ้า

          8. ฐานิตา อ่านว่า ถา-นิ-ตา แปลว่า ผู้มีฐานะ

          9. ฐิติกร อ่านว่า ถิ-ติ-กอน แปลว่า สร้างความมั่นคง สร้างชีวิต

          10. ณัฏฐา อ่านว่า นัด-ถา แปลว่า นักปราชญ์

          11. ณัฐนรี อ่านว่า นัด-นะ-รี แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์

          12. ดารินทร์ อ่านว่า ดา-ริน แปลว่า ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา

          13. ดุลยา อ่านว่า ดุน-ละ-ยา แปลว่า สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม

          14. ธวัลรัตน์ อ่านว่า ทะ-วัน-รัด แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์

          15. ธันยพร อ่านว่า ทัน-ยะ-พอน แปลว่า มีโชคอันประเสริฐ

          16. ธีวรา อ่านว่า ที-วะ-รา แปลว่า ประเสริฐด้วยความรู้

ชื่อมงคล

          17. นรินทร์พร อ่านว่า นะ-ริน-พอน แปลว่า พรของพระราชา

          18. นวินดา อ่านว่า นะ-วิน-ดา แปลว่า ความใหม่ ความสดชื่น

          19. นารา อ่านว่า นา-รา แปลว่า รัศมีรุ่งเรือง

          20. นิษฐา อ่านว่า นิด-ถา แปลว่า สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง

          21. บัณฑิตา อ่านว่า บัน-ดิ-ตา แปลว่า ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้

          22. บุณยาพร อ่านว่า บุน-ยา-พอน แปลว่า ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี

          23. ปณัฏฎา อ่านว่า ปะ-นัด-ดา แปลว่า นักปราชญ์

          24. ปภาณิน อ่านว่า ปะ-พา-นิน แปลว่า พูดเก่ง ท่องจำเก่ง

          25. ไปรยา อ่านว่า ไปร-ยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

          26. พรปวีณ์ อ่านว่า พอน-ปะ-วี แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

          27. พรรณวรส อ่านว่า พัน-วะ-รด แปลว่า ให้พรคือผิวพรรณงาม

          28. พริมา อ่านว่า พริ-มา แปลว่า ประเสริฐ ดีเยี่ยม

          29. ภัคธีมา อ่านว่า พัก-ที-มา แปลว่า ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล

          30. ภัณฑิลา อ่านว่า พัน-ทิ-ลา แปลว่า มีลาภ มีความสุข

          31. มนัสนันท์ อ่านว่า มะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า มีใจสุขสำราญ

          32. มุนินทร์ อ่านว่า มุ-นิน แปลว่า จอมนักปราชญ์

          33. ยุกตนันท์ อ่านว่า ยุก-ตะ-นัน แปลว่า ประกอบด้วยความยินดี

          34. เยาวเรศ อ่านว่า เยา-วะ-เรด แปลว่า หญิงสาวสวย

ชื่อมงคล

          35. รดา อ่านว่า ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีแล้ว

          36. รวิสรา อ่านว่า ระ-วิ-สะ-รา แปลว่า เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์

          37. ลลิตา อ่านว่า ละ-ลิ-ตา แปลว่า สวย มีเสน่ห์

          38. ลักษณ์ณารา อ่านว่า ลัก-นา-รา แปลว่า มีรัศมีงาม

          39. ลัลนา อ่านว่า ลัน-ละ-นา แปลว่า สาวสวย

          40. วรดา อ่านว่า วอ-ระ-ดา แปลว่า ความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ

          41. วรินยุพา อ่านว่า วะ-ริน-ยุ-พา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

          42. วรันธร อ่านว่า วะ-รัน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร
         
          43. วิมลิน อ่านว่า วิ-มะ-ลิน แปลว่า ผู้ปราศจากมลทิน
         
          44. ศตพร อ่านว่า สะ-ตะ-พอน แปลว่า มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย

          45. ศรุตา อ่านว่า สะ-รุ-ตา แปลว่า มีชื่อเสียง

          46. สิรินดา อ่านว่า สิ-หริ-นะ-ดา แปลว่า ผู้น้อมไปในสิริมงคล

          47. สุภัควี อ่านว่า สุ-พัก-คะ-วี แปลว่า ผู้มีโชค

          48. สุวิมล อ่านว่า สุ-วิ-มน แปลว่า กระจ่างและบริสุทธิ์

          49. อติพร อ่านว่า อะ-ติ-พอน แปลว่า ผู้มีพรยิ่งใหญ่ ผู้ประเสริฐที่สุด

          50. อภิษฎา อ่านว่า อะ-พิด-สะ-ดา แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง

ชื่อมงคล


ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ผู้ชาย

          1. กรวีร์ อ่านว่า กอ-ระ-วี แปลว่า กล้าหาญในการทำงาน

          2. กฤตเมธ อ่านว่า กริด-ตะ-เมด แปลว่า สร้างปัญญา มีปัญญา

          3. กีรติ อ่านว่า กี-ระ-ติ แปลว่า ผู้มีเกียรติ

          4. การิน อ่านว่า กา-ริน แปลว่า ผู้สร้าง ผู้กระทำ

          5. เขมทัต อ่านว่า เข-มะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความเกษม

          6. เขมินทร์ อ่านว่า เข-มิน แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่

          7. คณิน อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

          8. คุณากร อ่านว่า คุ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความดี

          9. ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน แปลว่า ที่เคารพ ผู้น่าเลื่อมใส

          10. ฐิติวุฒิ อ่านว่า ถิ-ติ-วุด แปลว่า มีความเจริญมั่นคงตลอดไป

          11. ณรงค์ฤทธิ์ อ่านว่า นะ-รง-ริด แปลว่า มีฤทธิ์ในการรบ

          12. ณัฐกรณ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กอน แปลว่า นักปราชญ์

          13. ณัฐวัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า ความเจริญของนักปราชญ์

          14. ติณณ์ อ่านว่า ติน แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว

          15. ตุลธร อ่านว่า ตุน-ละ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง

ชื่อมงคล

          16. ทัพพ์ อ่านว่า ทับ แปลว่า ทรัพย์สมบัต

          17. ทีปกร อ่านว่า ที-ปะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง

          18. ธนกฤต อ่านว่า ทะ-นะ-กริด แปลว่า การสร้างทรัพย์สมบัติ

          19. ธนภัทร อ่านว่า ทะ-นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยทรัพย์

          20. ธีมา อ่านว่า ท-มา แปลว่า ผู้มีปัญญา

          21. ธาดา อ่านว่า ทา-ดา แปลว่า ผู้สร้าง

          22. นครินทร์ อ่านว่า นะ-คะ-ริน แปลว่า เจ้าเมือง

          23. นรากร อ่านว่า นะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งคน

          24. นิพิฐ อ่านว่า นิ-พิด แปลว่า ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น

          25. บวรทัต อ่านว่า บะ-วอน-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ

          26. บุณยกร อ่านว่า บุน-ยะ-กอน แปลว่า สร้างคุณความดี สร้างบุญกุศล

          27. ปกรณ์ อ่านว่า ปะ-กอน แปลว่า คัมภีร์

          28. ปรินทร์ อ่านว่า ปะ-ริน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนอื่น

          29. ปัณฑ์ธร อ่านว่า ปัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความรู้

          30. ปัณณวัฒน์ อ่านว่า ปัน-นะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยหนังสือ

ชื่อมงคล


          31. พงศกร อ่านว่า พง-สะ-กอน แปลว่า สร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์

          32. พฤทธิ์ อ่านว่า พะ-ริด แปลว่า ความเจริญ

          33. พิชญุตม์ อ่านว่า พิด-ชะ-ยุด แปลว่า ฉลาดและยิ่งใหญ่

          34. พิธิวัฒน์ อ่านว่า พิ-ทิ-วัด แปลว่า เจริญด้วยระเบียบแบบแผน

          35. ภรัณยู อ่านว่า พะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้ปกป้อง

          36. ภพธร อ่านว่า พบ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ

          37. ภัทรดนัย อ่านว่า พัด-ทระ-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้เจริญ

          38. ภาคิน อ่านว่า พา-คิน แปลว่า ผู้มีโชค มีกำไร

          39. ยศนันท์ อ่านว่า ยด-สะ-นน แปลว่า ยินดีในยศ

          40. ยศภัทร อ่านว่า ยด-สะ-พัด แปลว่า เจริญ หรือดีงามด้วยยศ

          41. รวิพล อ่านว่า ระ-วิ-พล แปลว่า มีกำลังดุจพระอาทิตย์

          42. รณกร อ่านว่า รน-นะ-กอน แปลว่า การรบ นักรบ

          43. ลภัส อ่านว่า ละ-พัด แปลว่า สมบัติ, ลาภ

          44. วรทัต อ่านว่า วอ-ระ-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร

          45. วรานนท์ อ่านว่า วะ-รา-นน แปลว่า ความยินดีในสิ่งประเสริฐ

          46. วริทธิ์ อ่านว่า วะ-ริด แปลว่า ผู้มีความสำเร็จอันประเสิรฐ

          47. วศิน อ่านว่า วะ-สิน แปลว่า ผู้มีอำนาจ

          48. อธิป อ่านว่า อะ-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

          49. อัครวินท์ อ่านว่า อัก-คระ-วิน แปลว่า ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ

          50. อิทธิพัทธ์ อ่านว่า อิด-ทิ-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง

ชื่อมงคล

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน

          สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน หรือ ผู้ที่เกิดวันพุธตั้งแต่เวลา 18.01 น. ถึงเช้าวันพฤหัสบดีเวลา 05.59 น. สามารถตั้งชื่อโดยใช้ได้หมดทุกตัวอักษร ยกเว้นตัวอักษรเหล่านี้ คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เพราะเป็นอักษรกาลกิณี

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ผู้หญิง

          1. กฤตยา อ่านว่า กริด-ตะ-ยา แปลว่า เกียรติ

          2. กรรวี อ่านว่า กอน-ระ-วี แปลว่า รัศมีแห่งพระอาทิตย์

          3. กัญญาวีร์ อ่านว่า กัน-ยา-วี แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ

          4. ขวัญจิรา อ่านว่า ขวัน-จิ-รา แปลว่า มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน

          5. คณินทร์ อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

          6. คุณิตา อ่านว่า คุ-ณิ-ตา แปลว่า ผู้มีคุณงามความดี

          7. จริญญา อ่านว่า จะ-ริน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องการเดินทาง

          8. จีรณา อ่านว่า จี-ระ-นา แปลว่า ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน

          9. จารีรัตน์ อ่านว่า จา-รี-รัด แปลว่า ผู้ประพฤติดี

          10. ฉันท์หทัย อ่านว่า ฉัน-หะ-ไท แปลว่า พอใจ มีฉันทะในใจ

          11. ฉันทิศา อ่านว่า ฉัน-ทิ-สา แปลว่า มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี

          12. ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ชิ-ดา แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น

          13. ชลิตา อ่านว่า ชะ-ลิ-ตา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว

          14. โชติกา อ่านว่า โช-ติ-กา แปลว่า ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง

          15. ญาณิดา อ่านว่า ยา-นิ-ดา แปลว่า มีความรู้

          16. ญาตาวี อ่านว่า ยา-ตา-วี แปลว่า ผู้มีความรู้

ชื่อมงคล

          17. ฐานิดา อ่านว่า ถา-นิ-ดา แปลว่า ความมีฐานะ ความมั่นคง

          18. ฐิรยา อ่านว่า ถิ-ระ-ยา แปลว่า มีความรู้ยั่งยืน

          19. ฐิติชญา อ่านว่า ถิ-ติ-ชะ-ยา แปลว่า ผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต

          20. ณฐิตา อ่านว่า นะ-ถิ-ตา แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยความรู้

          21. ณัจฉรียา อ่านว่า นัด-ฉะ-รี-ยา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์

          22. ณัฐรินีย์ อ่านว่า นัด-ถะ-ริ-นี แปลว่า ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ

          23. ติณณา อ่านว่า ติน-นา แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์

          24. ธนัฏฐา อ่านว่า ทะ-นัด-ถา แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์

          25. ธีรกานต์ อ่านว่า ที-ระ-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก

          26. ธินิดา อ่านว่า ทิ-นิ-ดา แปลว่า หญิงผู้มั่นคง

          27. ธิติสุดา อ่านว่า ทิ-ติ-สุ-ดา แปลว่า หญิงผู้มีปัญญา

          28. ธรณ์ธันย์ อ่านว่า ทอน-ทัน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโชคดี

          29. นิจจารีย์ อ่านว่า นิด-จา-รี แปลว่า ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริฐเสมอ

          30. นิตา อ่านว่า นิ-ตา แปลว่า ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี

          31. นราวดี อ่านว่า นะ-รา-วะ-ดี แปลว่า  หญิงผู้ประเสริฐ

ชื่อมงคล

          32. รัญชิดา อ่านว่า รัน-ชิ-ดา แปลว่า น่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก

          33. รุจิษยา อ่านว่า รุ-จิ-สะ-ยา แปลว่า รุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก

          34. รุจิกา อ่านว่า รุ-จิ-กา แปลว่า มีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ

          35. ลลิตา อ่านว่า ละ-ลิ-ตา แปลว่า สวย มีเสน่ห์

          36. ลัลน์ลลิต อ่านว่า ลัน-ละ-ลิต แปลว่า สาวสวย

          37. วรรณวนัช อ่านว่า วัน-วะ-นัด แปลว่า ผิวพรรณเหมือนดอกบัว

          38. วรวลัญช์ อ่านว่า วอ-ระ-วะ-ลัน แปลว่า ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

          39. วิชชาพร อ่านว่า วิ-ชา-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

          40. ศตนันท์ อ่านว่า สะ-ตะ-นัน แปลว่า มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก

          41. ศิรัญญา อ่านว่า สิ-รัน-ยา แปลว่า ยอดแห่งความรู้

          42. ศุจินธรา อ่านว่า สุ-จิน-ทะ-รา แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด

          43. สรนันท์ อ่านว่า สอ-ระ-นัน แปลว่า มีความยินดีเป็นเลิศ

          44. สรัลนุช อ่านว่า สะ-รัน-นุด แปลว่า ผู้เที่ยงธรรม หญิงผู้ซื่อตรง

          45. สาธิดา อ่านว่า สา-ทิ-ดา แปลว่า ให้สำเร็จสมประสงค์

          46. สิรินทร์ อ่านว่า สิ-ริน แปลว่า มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่

          47. สุรัตนา อ่านว่า สุ-รัด-ตะ-นา แปลว่า แก้วที่ดีมีค่า

          48. อชิรญา อ่านว่า อะ-ชิ-ระ-ยา แปลว่า ผู้รู้รวดเร็ว

          49. อธิติยา อ่านว่า อะ-ทิ-ติ-ยา แปลว่า สูงส่ง

          50. อารดา อ่านว่า อา-ระ-ดา แปลว่า ผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง

ชื่อมงคล

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ผู้ชาย

          1. กรชวัล อ่านว่า กอน-ชะ-วัน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง

          2. กรวิชญ์ อ่านว่า กอ-ระ-วิด แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์

          3. กฤตยชญ์ อ่านว่า กริด-ตะ-ยด แปลว่า นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน

          4. กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน-ที แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก

          5. คณิศร อ่านว่า คะ-นิ-สอน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย

          6. คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน แปลว่า กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี

          7. คุณานนต์ อ่านว่า คุ-นา-นน แปลว่า ผู้มีคุณความดี

          8. จรณินท์ อ่านว่า จะ-ระ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี

          9. จักรินทร์ อ่านว่า จัก-กริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น

          10. จารุกิตติ์ อ่านว่า จา-รุ-กิต แปลว่า มีชื่อเสียงดีงาม

          11. ชญานนท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นน แปลว่า ยินดีในความรู้

          12. ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน แปลว่า เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

          13. ชวนันท์ อ่านว่า ชะ-วะ-นัน แปลว่า ยินดีในเชาว์ปัญญา

          14. ชัชรินทร์ อ่านว่า ชัด-ชะ-ริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

          15. ชาคริต อ่านว่า ชา-คริด แปลว่า ผู้มีความเพียร

          16. ญาณัช อ่านว่า ยา-นัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความรู้

          17. ญาณาธร อ่านว่า ยา-นา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความรู้

ชื่อมงคล

          18. ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน แปลว่า ที่เคารพ ผู้น่าเลื่อมใส

          19. ฐีรวัฒน์ อ่านว่า ถี-ระ-วัด แปลว่า มีความเจริญตลอดไป

          20. ณัช อ่านว่า นัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้

          21. ณัฏฐวี อ่านว่า นัด-ถะ-วี แปลว่า ผู้มีความฉลาด

          22. ณัฐรัชต์ อ่านว่า นัด-ถะ-รัด แปลว่า มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ

          23. ดิษย์ อ่านว่า ดิด แปลว่า เป็นมงคล

          24. เดชาธร อ่านว่า เด-ชา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเดช
         
          25. เตชิต อ่านว่า เต-ชิด แปลว่า คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม

          26. เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่

          27. ถิรวิทย์ อ่านว่า ถิ-ระ-วิด แปลว่า มีเจตนามั่นคง

          28. ทยากร อ่านว่า ทะ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา

          29. ทวีรัชต์ อ่านว่า ทะ-วี-รัด แปลว่า สมบัติมาก

          30. ธนโชติ อ่านว่า ทะ-นะ-โชด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก

          31. ธนิน อ่านว่า ทะ-นิน แปลว่า มีทรัพย์

          32. นรวิชญ์ อ่านว่า นอ-ระ-วิด แปลว่า คนที่เป็นปราชญ์

          33. นฤชิต อ่านว่า นะ-รึ-ชิด แปลว่า ผู้ชนะ

          34. นิรินธน์ อ่านว่า นิ-ริน แปลว่า ไม่มีกิเลศ

ชื่อมงคล

          35. ยชญ์ อ่านว่า ยด แปลว่า การบูชา การให้เกียรติ

          36. ยศกร อ่านว่า ยด-สะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ

          37. โยธิน อ่านว่า โย-ทิน แปลว่า ผู้ชนะ

          38. รชต อ่านว่า ระ-ชะ-ตะ แปลว่า เงิน

          39. รฐนนท์ อ่านว่า ระ-ถะ-นน แปลว่า เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ

          40. วชิรวิทย์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร

          41. วรัชญ์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

          42. วรินทร อ่านว่า วะ-ริน-ทอน แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

          43. วิชญ์ อ่านว่า วิด แปลว่า ผู้รู้ นักปราชญ์

          44. สิรวิชญ์ อ่านว่า สิ-ระ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นยอด

          45. สุทธิชัย อ่านว่า สุด-ทิ-ไช แปลว่า ชัยชนะอันหมดจด

          46. สุทิวัส อ่านว่า สุ-ทิ-วัด แปลว่า วันดี วันเป็นสิริมงคล

          47. อชิระ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ แปลว่า ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว

          48. อธิศ อ่านว่า อะ-ทิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

          49. อัครวินท์ อ่านว่า อัก-คระ-วิน แปลว่า ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ

          50. อาชว์ อ่านว่า อาด แปลว่า ความซื่อตรง

          การเลือกชื่อที่ดีมีความหมายมงคล อาจช่วยส่งเสริมชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นได้ ซึ่งหากใครที่เกิดวันพุธกลางวัน และวันพุธกลางคืน ก็สามารถเลือกตั้งชื่อตามที่เราได้คัดมาฝากกันได้เลยค่ะ แต่ละชื่อทั้งเพราะแถมมีความหมายดีอีกด้วย ^^

ข้อมูลจาก : horoscope.thaiorc.com, mahamodo.com, thaigoodname.com

หยิบขึ้นมาดู ! เปิดคำทำนายแม่น ๆ เลขท้ายบัตรประชาชน บอกได้ว่าคุณเป็นคน…

ดูดวง เลขบัตรประจําตัว
ข้อมูล Content จาก www.horoworld.com ดูดวงแบบ Exclusive โทร. 1900-1900-52

          ดูดวง เลขบัตรประจําตัว มาดูกันว่าเลขท้ายของบัตรประชาชน จะบอกนิสัยของคุณได้แม่นหรือไม่

          เชื่อหรือไม่ ? ว่าเลขท้ายของบัตรประจำตัวประชาชน สามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนอย่างไร นั่นแน่ ! ถ้าอยากรู้แล้วก็รีบหยิบบัตรประชาชนขึ้นมากันเลย แล้วดูว่าเลขที่อยู่ตัวท้ายสุดของบัตรประชาชนของคุณคือเลขอะไร จากนั้นไปดูคำทำนายแม่น ๆ จากเว็บไซต์ Horoworld.com ที่กระปุกดอทคอมนำมาฝากกันเลย…

เลขตัวสุดท้ายบัตรประชาชน บอกได้ว่า คุณเป็นคน…

ดูดวง เลขบัตรประจําตัว

เลขท้าย 0 : คุณเป็นคนดื้อสุด ๆ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “หัวรั้น” นั่นเอง 555+

ดูดวง เลขบัตรประจําตัว

เลขท้าย 1 : คุณเป็นคนมีหัวคิด ชอบวางแผนนู่นนี่นั่นตลอด ๆ

ดูดวง เลขบัตรประจําตัว

เลขท้าย 2 : คุณเป็นคนหัวอ่อน ใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมด เรียกว่า ซื่อสุด ๆๆ

ดูดวง เลขบัตรประจําตัว

เลขท้าย 3 : คุณเป็นคนหัวดี ฉลาด เรียนรู้ไว

ดูดวง เลขบัตรประจําตัว

เลขท้าย 4 : คุณเป็นคนหัวรุนแรง

ดูดวง เลขบัตรประจําตัว

เลขท้าย 5 : คุณเป็นคนหัวไว

ดูดวง เลขบัตรประจําตัว

 เลขท้าย 6 : คุณเป็นนักรัก เจ้าชู้ กะล่อน จีบไปเรื่อย

ดูดวง เลขบัตรประจําตัว

เลขท้าย 7 : คุณเป็นคนหัวขี้เลื่อย คิดอะไรช้า เข้าใจยาก

ดูดวง เลขบัตรประจําตัว

 เลขท้าย 8 : คุณเป็นคนหัวหมอ ฉลาดแกมโกง

ดูดวง เลขบัตรประจําตัว

เลขท้าย 9 : คุณเป็นคนหัวศิลป์ มีไอเดียเกี่ยวกับการสังสรรค์ หยิบโน่นทำนี่


ดูดวงสดกับหมอดูโฮโรเวิลด์ที่นี่ 24 ชม. โทร. 1900-111-080

จะเจอเนื้อคู่มั้ย ? เช็กดวงความรัก 2561 แม่น ๆ ได้ที่นี่ !

          ดวงความรัก 2561 ดูดวงความรักแม่น ๆ ทั้ง 12 ราศี ปีนี้คนโสดใครจะได้เจอเนื้อคู่ รีบเช็กให้ไว !

         

ดูดวงความรัก
ข้อมูล Content จาก www.horoworld.com ดูดวงแบบ Exclusive โทร. 1900-1900-52

          ปีที่ผ่านมาดวงความรักไม่ค่อยจะดีเท่าไร แล้วปี 2561 ล่ะ
ความรักจะดีหรือแย่ ? สำหรับทั้งคนโสดและคนมีคู่
ใครที่กำลังรอเช็กดวงกันอยู่ว่า ดวงความรัก 2561 จะเจอเนื้อคู่ไหม หรือความรักจะดีไหม วันนี้กระปุกดอทคอมมีคำทำนายแม่น ๆ พร้อมคำแนะนำเสริมดวงความรัก ของอาจารย์สุวภัทร เขียวธง จากเว็บไซต์ Horoworld.com มาฝากกันแล้วทั้ง 12 ราศี ใครราศีไหน รีบตามไปดูกันเลย…

ดูดวงความรัก


ดูดวงความรักปี 2561 ของชาวราศีเมษ

          ความรักของชาวราศีเมษ ปี 2561 : ภาพรวมความรักของชาวราศีเมษ จะเป็นลักษณะการพบเจอกันโดยไม่ได้ตั้งใจ บางครั้งบางทีเพื่อนฝูงที่คบกันมานานก็อาจจะเปลี่ยนความรู้สึกจากคำว่าเป็นเพื่อนมาเป็นคนรัก จะมีลักษณะของการคุ้นเคยกันเป็นพิเศษ จากที่ไม่เคยคิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสภาวะของความรักของชาวราศีเมษ เรียกง่าย ๆ ว่าเป็นอุบัติเหตุแห่งรักก็ว่าได้นะคะ

          สำหรับคนโสด : อาจจะพบเจอ รักต่างวัย คนต่างชาติ ต่างภาษา ต่างศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง หรืออาจจะเจอกันโดยบังเอิญที่เกิดจากการเดินทาง ความรักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่าอยู่ด้วยกันสองต่อสองนะคะไม่เช่นนั้นอาจมีโอกาสโดนรวบรัดตัดตอนได้ง่าย ๆ

          สำหรับคนมีคู่ : ให้ระวังในเรื่องของการปะทะคารมกัน ให้เก็บตัว เรียกว่าพยายามใช้เหตุและผลในการพูดคุยกันประคองความรักกันหรือชวนกันเข้าวัดปฏิบัติธรรม ก็จะสามารถประคับประคองความรักให้ยั่งยืนต่อไปได้

          เคล็ดลับเสริมดวงความรัก : ความรักของท่านชาวราศีเมษในช่วงปี 2561 จะเป็นความรักที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่บางครั้งบางที มันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นเป็นความรักที่แขวนอยู่บนเส้นด้ายดังนั้น ควรชวนคู่เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือเดินจูงมือกันเข้าวัดทำบุญ เพื่อที่จะให้มีสติ ไม่ให้เกิดภาวะอารมณ์ขุ่นมัวที่เสี่ยงต่อการทะเลาะกันและเลิกรา

ดูดวงความรัก

ดูดวงความรักปี 2561 ของชาวราศีพฤษภ

          ความรักของชาวราศีพฤษ ปี 2561 : ชาวราศีพฤษภจะมีความสุขความสมหวังในเรื่องราวของความรัก เป็นเรื่องราวของความรักที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ชาวราศีพฤษภเป็นช่วงที่น่าอิจฉามากกับเรื่องราวของความรักในปีนี้

          สำหรับคนโสด : จะพบรักต่างวัย เป็นเรื่องราวของคนที่เคยอุปถัมภ์เกื้อกูลกันมาก่อน เป็นเรื่องราวของความรักที่มีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นความรู้สึกผูกพันอบอุ่นนุ่มนวลชวนฝัน ในคนโสดมีโอกาสสละโสดและแต่งงานได้ในปีนี้

          สำหรับคนที่มีคู่ : ปีนี้จะเป็นปีที่ดีในเรื่องของการมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น

          เคล็ดลับเสริมดวงความรัก : ให้ทำบุญกับเด็กอ่อน บริจาคของใช้เด็กอ่อนให้กับโรงพยาบาล เพื่อให้การเริ่มต้นของความรักเป็นไปอย่างราบรื่น และการเตรียมพร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่

ดูดวงความรัก

ดูดวงความรักปี 2561 ของชาวราศีเมถุน

          ความรักของชาวราศีเมถุน ปี 2561 : ชาวราศีเมถุนค่อนข้างเหนื่อยในเรื่องของความรัก มีโอกาสที่เรียกว่า มือที่สามจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องราวของความรักของคนข้าง ๆ มาก เพราะช่วงปี 2561 ชาวราศีเมถุนจะให้ความสำคัญในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นหลัก ไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องของความรักเท่าที่ควร โอกาสที่มือที่สามจะเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตความรักค่อนข้างสูง ดังนั้นชาวราศีเมถุนทั้งหลายควรแบ่งเวลาให้ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในเรื่องงานและความรักนะคะ

          สำหรับคนโสด : ความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นนะ เพราะชาวเมถุนทั้งหลายปกติจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก แต่ในช่วงปีนี้จะเป็นช่วงที่ทุ่มเทให้กับงาน และรายได้ผลประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ จะรู้สึกเบื่อหน่ายในเรื่องของคำว่ารัก ๆ ใคร่ ๆ

          สำหรับคนที่มีคู่ : พยายามให้ความสนใจคู่ครองคนรักหน่อยนะคะ ถ้าไม่เช่นนั้นบทบาทของมือที่สามอาจจะมีโอกาสทำให้ความรักของท่านพัง และแตกแยกได้ ให้เวลากับคนรักอย่าปล่อยให้คู่ครองคนรักต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว เพราะจากเดิมท่านเป็นคนข้าง ๆ ที่จะโรแมนติกในเรื่องของความรัก หากเมถุนเปลี่ยนไปคู่ครองคนรักของท่านจะรู้สึกว่า ท่านแอบปันใจให้คนอื่นหรือเปล่า ข้อนี้ต้องระวังนะคะ

          เคล็ดลับเสริมดวงความรัก : ปีนี้ให้เสริมดวงความรักด้วยการหาพลอยสีน้ำเงิน หรือเทอร์ควอยซ์มาเป็นเครื่องประดับเสริมดวงความรักนะคะ

ดูดวงความรัก

ดูดวงความรักปี 2561 ชาวราศีกรกฎ

          ความรักของชาวราศีกรกฎ ปี 2561 : จะเป็นเรื่องราวของความรักที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์และความคาดหวัง ตีกรอบ ส่อแววแสดงถึงด้านความหึงหวง เป็นความรักที่ไม่ค่อยไว้ใจ ในปี 2561 ชาวราศีกรกฎค่อนข้างที่จะมีความเครียด และความวิตกกังวลในเรื่องของความรักค่อนข้างมาก เพราะความไม่ปลงและไม่ปล่อยวาง มักจะนำยกเรื่องเก่า ๆ เข้ามาบั่นทอน ทำให้การอยู่ใกล้กันมีแต่ปัญหาและความทุกข์ใจไม่สิ้นสุด

          สำหรับคนโสด : มีโอกาสที่จะเข้าประตูวิวาห์ เนื่องจากว่าต้องการความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ แต่อย่าลืมว่าถ้าตีกรอบมากเกินไป มันจะสร้างภาวะความอึดอัดให้กับคู่ครองคนรักของท่านนะคะ

          สำหรับคนที่มีคู่ : โอกาสที่จะมีมือที่สามเข้ามาแทรกค่อนข้างที่จะสูง ดังนั้นเมื่อมีปัญหาก็ควรหันหน้าพูดคุยกันอย่าปล่อยให้เกิดช่องว่าง

          เคล็ดลับเสริมดวงความรัก : ชวนกันทำความดีปลูกต้นไม้มงคลที่เป็นต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นขนุน ดอกพิกุล ในศาสนสถาน หรือในวัดนะคะ เพื่อความมั่นคงและหนักแน่น

ดูดวงความรัก

ดูดวงความรักปี 2561 ของชาวราศีสิงห์

          เรื่องความรักของชาวราศีสิงห์ ในปี 2561 : จะเป็นเรื่องราวของภาวะอารมณ์ และความรู้สึกเข้ามายุ่งเกี่ยวมากพอสมควร เป็นเรื่องราวของความแปรปรวนไม่แน่นอนบางครั้งบางที ก็ควรหันหน้าปฏิบัติธรรม ประคองสติอารมณ์ เพราะว่าชาวราศีสิงห์จะดูเหมือนว่าจะหงุดหงิดง่ายสักหน่อยนะคะ บางครั้งบางทีก็จะเหมือนกับว่าคาดหวังไว้สูง อาจจะพลาดเป้าได้ง่ายก็ขอให้รักอย่างมีสตินะคะ

          สำหรับคนโสด : มีโอกาสพบรักโดยบังเอิญ โดยที่ไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนล่วงหน้า หรืออาจจะพบเจอกันในสถานที่ทำงาน หรือการเดินทางไกล

          สำหรับคนที่มีคู่แล้ว : ควรระวังอารมณ์ ควรใช้เหตุใช้ผลในการเจรจาและพูดคุย ถ้าไม่งั้นเสี่ยงต่อการมีปัญหาบานปลายถึงการเลิกราหย่าร้างได้

          เคล็ดลับเสริมดวงความรัก : แนะนำทำบุญกับแสงสว่าง เช่น บริจาคค่าไฟ เติมน้ำมันตะเกียง เพราะความรักของชาวราศีสิงห์ในปีนี้จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะลืมทำบุญกับแสงสว่าง นั่นหมายถึง ส่องทาง ทางในอุโมงค์ที่มืด จะได้ไปถึงปลายอุโมงค์เร็ว ๆ นะคะ

ดูดวงความรัก

ดูดวงความรักปี 2561 ของชาวราศีกันย์

          ความรักของชาวราศีกันย์ ปี 2561 : ชาวราศีกันย์จะทุ่มเทตัวเองให้กับในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นหลัก ภาวะอารมณ์แปรปรวนไม่แน่นอน ฉะนั้นในแง่ของความรัก จะเป็นลักษณะของความรักที่ดุเด็ด เผ็ดร้อน มีแต่ปัญหาในการทะเลาะกัน แต่ปัญหานั้นเป็นเพียงปัญหาจุกจิกหยุมหยิมได้ทั่วไปนะคะ

          สำหรับคนโสด : จะมีคนเข้ามารักใคร่ชอบพอ แต่ท่านเองคงไม่มองหรือไม่เปิดประตูรับเข้ามา เนื่องจากว่าจะโฟกัสในเรื่องงาน เรื่องเงินรายได้และผลประโยชน์เป็นหลัก

          สำหรับคนที่มีคู่แล้ว : จะมีปัญหาจุกจิกเรื่องหยุมหยิม เรื่องไม่เป็นเรื่อง เรื่องไร้สาระ เอามาพูดกันเพื่อให้เกิดการขัดแย้ง ดังนั้นต้องระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ให้หนักนะคะ

          เคล็ดลับเสริมดวงความรัก : ปีนี้ถ้ามีโอกาสให้ชวนกันสมทบทุนสร้างห้องน้ำ เพื่อเป็นการแก้เคล็ด ขจัดสิ่งที่ไม่ดีอุปสรรคให้หมดไป

ดูดวงความรัก

ดูดวงความรักปี 2561 ของชาวราศีตุลย์

          ความรักของชาวราศีตุลย์ ปี 2561 : ภาพรวมความรักของชาวราศีตุลย์ไม่ค่อยหวานแหวว และโรแมนติกสักเท่าไหร่ เพราะปีนี้ชาวราศีตุลย์จะมีปัญหาในเรื่องของรายได้การเงินและผลประโยชน์มากพอสมควร นั่นทำให้ค่อนข้างที่จะเครียด ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักสักนะคะ

          สำหรับคนโสด : มีโอกาสพัฒนาจากเพื่อนเก่า คนที่ทำงานเก่า ๆ หรือคนที่เคยสนิทกันมาก่อน เปลี่ยนสภาพกลายเป็นความรักได้ที่เป็นความรักที่เกิดขึ้นจากความเข้าอกเข้าใจกัน หรือมีโอกาสรักเก่ารีเทิร์น

          สำหรับคนที่มีคู่แล้ว : ควรลดรายละเอียดในการจู้จี้จุกจิกลง ให้หมั่นเติมกำลังใจให้กันและกัน เพราะความรักที่หวาน ๆ โรแมนติกมันไม่มี อย่าคาดหวังความโรแมนติกในช่วงนี้ขอแค่กำลังใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้แก่กันก็คงพอนะคะ

          เคล็ดลับเสริมดวงความรัก : ถวายดอกบัวแดงลอยน้ำ 6 ดอก ถวายพระนะคะ

ดูดวงความรัก

ดูดวงความรักปี 2561 ของชาวราศีพิจิก

          ความรักของชาวราศีพิจิก ปี 2561 : ชาวราศีพิจิกจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฐานความรัก จะเป็นช่วงที่สดใสร่าเริง happy สุด ๆ ไม่ค่อยมีปัญหาและผลกระทบใด ๆ เพราะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุผล สมควรที่จะเป็นเรื่องราวของความรักที่มีเหตุและผล เป็นความรักที่ใช้สติปัญญา

          สำหรับคนที่โสด : มีโอกาสจะสละคานทอง สู่ประตูวิวาห์ เป็นความรักที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

          สำหรับคนที่มีคู่แล้ว : จะเป็นความรักที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยใช้เหตุผลในการประกอบการตัดสินใจ ไม่วู่วาม

          เคล็ดลับเสริมดวงความรัก : จูงมือกันเข้าวัดหมั่นทำบุญสร้างกุศลด้วยกันบ่อย ๆ ก็พอค่ะ

ดูดวงความรัก

ดูดวงความรักปี 2561 ของชาวราศีธนู

          ความรักของชาวราศีธนู ปี 2561 : ไม่ค่อยสดใส เป็นความรักที่อืมครึม มีความลับเยอะ อยากสันโดษ เหงา อย่าปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล เพราะจะเป็นการทำลายบรรยากาศ

          สำหรับคนที่ยังเป็นโสด : หากใครเข้ามาในช่วงนี้ ให้ดูดี ๆ พิจารณานาน ๆ เพราะจะมีแต่คนปากหวานคารมดี เข้ามาเกี้ยวพาราสี แล้วมีโอกาสโดนรวบรัด คนที่เข้ามาช่วงนี้จะเป็นลักษณะรักจริงหวังฟันแล้วก็ทิ้งไป ดังนั้นอย่าไว้ใจใครง่าย ๆ นะคะดูให้นาน ๆ

          สำหรับคนที่มีคู่แล้ว : ให้ระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์เกณฑ์การทะเลาะวิวาทกันมีสูง นำไปสู่จุดแตกหักได้ ดังนั้นเมื่อสภาวะอารมณ์หงุดหงิด อย่าเพิ่งคุยกัน ให้รออารมณ์เย็นแล้วค่อยหันหน้ามาพูดคุยกันจะดีกว่านะคะ

          เคล็ดลับเสริมดวงความรัก : ให้ทำบุญด้วยกระดิ่ง หรือระฆังให้เขียนชื่อตัวเอง และคนรักลงไปในกระดิ่ง หรือระฆังใบเดียวกัน แล้วเอาไปแขวนที่พระธาตุ หรือเจดีย์

ดูดวงความรัก

ดูดวงความรักปี 2561 ของชาวราศีมังกร

          ความรักของชาวราศีมังกร ปี 2561 : ชาวราศีมังกรช่วงนี้จะรู้สึกอารมณ์ดีเป็นพิเศษ เพราะว่าจะรู้สึกตัวเอง มีเสน่ห์แรง รักเก่า ๆ ก็กลับมา รักใหม่ ๆ ก็เข้ามา ดังนั้นเหมือนดังว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะเลือก จะเป็นลักษณะมีแต่เพศตรงข้ามเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะ

          สำหรับคนที่เป็นโสด : มีโอกาสพบรักครั้งใหม่ เป็นรักต่างวัยที่สนับสนุนในเรื่องของงาน บางทีใครที่ปิ๊งปั๊งเจ้านายอยู่ก็มีโอกาสได้ตกล่องปล่องชิ้นนะคะ แต่ชาวมังกรช่วงนี้มักจะมีข้อแม้เยอะในเรื่องของความรักมากพอสมควร

          สำหรับคนที่มีคู่แล้ว : ก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีเหตุมีผล มีปัญหาร่วมกันแก้ไขจากที่ผ่านมา ความรักประสบปัญหาต่าง ๆ นานา แต่ปีนี้เป็นปีที่ดีที่เรียกว่าไม่หันหลังให้กัน แต่กลับจะมาเกี่ยวก้อยกันเพื่อช่วยกันประคับประคองสถานภาพให้มันดีขึ้นไปเรื่อย ๆ

          เคล็ดลับเสริมดวงความรัก : ให้เสริมดวงความรักด้วยการร่วมกันปลูกต้นดอกพิกุลในศาสนสถาน

ดูดวงความรัก

ดูดวงความรักปี 2561 ของชาวราศีกุมภ์

          ความรักของชาวราศีกุมภ์ ปี 2561 : ความรักของชาวราศีกุมภ์จะเป็นลักษณะของความรักที่ค่อนข้างจู้จี้จุกจิกละเอียดยิบ นำมาซึ่งความเบื่อหน่ายกำหนดกฎเกณฑ์ และตีกรอบมากเกินไป บางครั้งจะเป็นลักษณะของการสร้างแรงกดดันที่เกิดจากชาวราศีกุมภ์เองที่ทำให้ใคร ๆ ก็ไม่อยากเข้าใกล้

          สำหรับคนโสด : จะเป็นลักษณะเลือกเยอะสักหน่อย เมื่อมีคนเข้ามาจีบก็จะตั้งกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ ต้องเป็นไปตามสเปคที่ตั้งไว้ ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเลิกสนใจไปในทันที ดังนั้นมีโอกาสที่จะพบรักต่างวัย มากกว่าที่จะอยู่ในเกณฑ์วัยเดียวกันนะคะ

          สำหรับคนที่มีคู่แล้ว : ความรักจะไม่ค่อยหวานโรแมนติกจะเป็นลักษณะต่างคนต่างมุ่งมั่นในการหารายได้การเงินและผลประโยชน์ เพื่อต้องการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตซะมากกว่าค่ะ

          เคล็ดลับเสริมดวงความรัก : ปีนี้ให้ชวนกันไปล้างห้องน้ำวัด มีโอกาสทำบุญสร้างห้องน้ำก็จะดีมากนะคะ จะได้ช่วยให้ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเข้ามา มันทุเลาเบาบางลงไป

ดูดวงความรัก

ดูดวงความรักปี 2561 ของชาวราศีมีน

          ความรักของชาวราศีมีน ช่วงปี 2561 : จะเป็นเรื่องของความถูกใจ มากกว่าความถูกต้อง เป็นความรักที่ขาดซึ่งเหตุและผล ความรักของชาวราศีมีนในรอบนี้จะเป็นลักษณะไม่ค่อยจะแข็งแกร่งปวกเปียกอ่อนแอ พยายามสร้างกำลังใจให้ตัวเองหน่อยนะคะ

          สำหรับคนโสด : ให้ระวังในเรื่องของการผิดจารีตและประเพณีในด้านคุณธรรมศีลธรรม เพราะมีโอกาสที่คนมีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วจะมีตีสนิท จนยากที่จะถอนตัว และนำไปซึ่งการผิดจารีต เกิดความเสียหายในที่สุด ถ้ามีใครเข้ามาจีบในช่วงนี้ก็ควรที่จะดูให้นาน ๆ อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะคะ เพราะนั่นคือนรกดี ๆ นี่เอง

          สำหรับคนที่มีคู่แล้ว : มีโอกาสที่จะมีมือที่สามเข้ามาแทรก ให้พยายามเอาใจใส่คู่ครองคนรักของท่านให้ดีอย่าปล่อยให้เกิดช่องว่าง พากันเข้าวัดทำบุญ สวดมนต์นั่งสมาธิ แห่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร เมื่อมีสมาธิมีสติ ชีวิตรักจะได้ก้าวต่อไปอย่างสดใสและงดงามค่ะ

          เคล็ดลับเสริมดวงความรัก : ให้หาจี้รูปน้ำเต้า หรือรูปหัวใจ ที่เป็นหยกน้ำผึ้ง พกติดตัว จะได้ช่วยให้ความรักฟรุ้งฟริ้งนะคะ


ดูดวงสดกับหมอดูโฮโรเวิลด์ที่นี่ 24 ชม. โทร. 1900-111-080


รู้จักตัวตนที่แท้จริง ! "ทายนิสัยจากราศี" คุณเป็นคนแบบไหน ?

ทายนิสัยจากราศี
ข้อมูล Content จาก www.horoworld.com ดูดวงแบบ Exclusive โทร. 1900-1900-52

           ทายนิสัยจากราศี 12 ราศี ถ้าอยากรู้ว่าคุณหรือคนรอบข้างเป็นคนแบบไหน มาดูนิสัยตามราศีเกิดแม่น ๆ กันเลย

          สำหรับชาว 12 ราศี รู้ไหมว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นคนมีนิสัยแบบไหน ถ้ายังไม่รู้จักนิสัยตัวเองดีพอละก็ มาดูดวงทายนิสัยแม่น ๆ จากราศีเกิดของคุณจากเว็บไซต์ Horoworld.com ที่กระปุกดอทคอมนำมาฝากกันเลย รวมถึงใครที่อยากจะรู้นิสัยใจคอของคนรักหรือคนรอบข้าง ไม่ยาก ! แค่รู้ราศีคุณก็รู้แล้วว่าเธอหรือเขาเหล่านั้นเป็นคนแบบไหน…

ทายนิสัยจากราศี

นิสัยราศีมังกร (เกิดระหว่าง 16 ม.ค. – 15 ก.พ.)

หนุ่มราศีมังกร

          หนุ่มมังกรนี่มักจะเป็นคนขี้เหงา เพราะเขาจะมีก็เพียงแต่เพื่อนไม่แท้ ไร้คนจริงใจอย่างแท้จริงแต่เขาโชคดีที่มีดวงของคนรักคอยพยุงไว้ จึงทำให้ดวงของท่านยังแข็งพอทนอยู่ เป็นคนไม่ชอบเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว เป็นคนมีอะไรลึก ๆ อยู่ในตัว หนุ่มมังกรเงียบขรึมเป็นบางครั้ง ช่างนึกช่างฝันและมองการณ์ไกล จึงอาจทำให้มีใบหน้าแก่กว่าอายุจริง ชอบวางแผนก่อนเสมอ เป็นคนหยิ่งทะนงมากและเป็นคนที่ขาดรักไม่ได้

สาวราศีมังกร

          สาวราศีนี้จะเป็นคนช่างวาดสวรรค์วิมานเมฆ หรือเป็นคนที่ชอบฝันเพ้อเจ้อแต่เธอเป็นยอดหญิงนักสู้ และไม่ชอบติดหนี้บุญคุณของใครเสียด้วย แต่อาภัพที่เป็นคนทำคุณกับคนไม่ขึ้นเหมือนปิดทองหลังพระ เธอเป็นคนชอบทำและชอบพูด มีอารมณ์อ่อนไหว ขี้ใจน้อยง่ายบางครั้งไม่มีเหตุผลแม้ในความเป็นจริงเธอจะมีเหตุผลก็ตาม สาวมังกรมีใบหน้าค่อนข้างหักหลบหรือออกไปทางแท่งมากกว่าใบหน้าวงรี ชอบไว้ผมยาวอันเป็นเสน่ห์เฉพาะตัว

ทายนิสัยจากราศี

นิสัยราศีกุมภ์ (เกิดระหว่าง 16 ก.พ. – 15 มี.ค.)

หนุ่มราศีกุมภ์

          หนุ่มกุมภ์เป็นคนชอบความไม่หยุดนิ่ง หรือไม่ชอบเอื่อยเฉื่อย เขาจะก้าวไปข้างหน้าตลอดโดยไม่หวั่นเกรงกลัวสิ่งใด หนุ่มกุมภ์อารมณ์ค่อนข้างรุนแรงแต่หนักแน่น เรียกว่าเป็นตัวของตัวเองสูงมาก และเขาเป็นคนที่ไม่งมงายหรือเชื่ออะไรง่าย ๆ เว้นแต่ต้องพิสูจน์เองได้ หนุ่มกุมภ์เป็นนักมองการณ์ไกลจึงเหมาะที่จะทำธุรกิจเพราะจะทำให้มีแต่คำว่ารวย ๆ ลักษณะเด่นของหนุ่มราศีนี้คือจะมีเรือนกายสมชายสง่างามกว่าหนุ่มราศีอื่น ๆ ชอบความทันสมัย มีดวงตาอันคมเข้มอีกด้วย

สาวราศีกุมภ์

          สาวกุมภ์เป็นคนมั่นใจในตัวเองมาก วางมาดได้สง่างามดุจนางพญา แต่ในขณะเดียวกันเธอก็หารู้ไม่ว่าบางทีมันก็อาจทำให้เธอก้าวพลาดได้ และก็ต้องเจ็บอย่างมากทีเดียว สาวกุมภ์มีข้อเสียก็คือเธอจะเป็นคนค่อนข้างดื้อรั้นไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็จะเถียงไว้ก่อน ซึ่งถ้าเธอยอมลดราวาศอกลงบ้างจะทำให้เธองดงามดั่งนางพญา เพราะส่วนหนึ่งเธอเป็นคนจริงใจและจริงจังทำให้เธอเป็นที่ต้องตาต้องใจของหนุ่มทั้งหลาย หากหนุ่มราศีอื่น ๆ จะจีบเธอละก็ขอเตือนไว้ว่าท่านต้องยอมรับความดื้อรั้นและอารมณ์แบบเด็ก ๆ ในบางครั้งของเธอได้ และต้องเป็นคนรักษาคำพูดด้วยเพราะเธอเป็นคนที่ถือคำพูดหรือคำสัญญาอย่างมาก สาวกุมภ์ลักษณะเด่นคือมีคิ้วที่ดกดำ

ทายนิสัยจากราศี

นิสัยราศีมีน (เกิดระหว่าง 16 มี.ค. – 15 เม.ย.)

หนุ่มราศีมีน

          หนุ่มมีนเป็นคนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเอง จะบ้าบิ่นและซ่าจนบางครั้งน่าหมั่นไส้ จุดเด่นของหนุ่มมีนจะเป็นคนที่มีหน้าตาสดใส รักความสะอาด ใบหน้ามีเสน่ห์ชวนมอง รูปร่างสันทัด ผิวค่อนข้างคล้ำ หนุ่มมีนชอบที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมา และถ้าเขาคิดจะทำอะไรแล้วละก็จะต้องทำให้ดี ถ้าไม่ดีจะไม่ทำ แต่เป็นคนจู้จี้จุกจิกในเรื่องของความสะอาดมากจนสาวอายไปเลย

สาวราศีมีน

          สาวมีนเป็นสาวที่สวยพิศ โดยเฉพาะริมฝีปากเป็นกระจับและดวงตาที่แวววาวสดใส สาวมีนเป็นคนเฉลียวฉลาดและมีความสามารถในการพูดมาก เมื่อเธอพูดทุกคนจะต้องหันมาฟังเธอแน่ สาวมีนมีอารมณ์สองแบบซึ่งถ้าไม่ได้สนิทสนมจริง ๆ จะไม่มีทางรู้นิสัยของเธอ นิสัยแบบแรก คือ เธอเป็นคนร่าเริงสดใสกับชีวิต ใครได้อยู่ใกล้จะมีความสุข และอาจแอบอิจฉาความสุขของเธอได้ ส่วนนิสัยแบบที่สอง คือ บางทีเธอจะมีอาการเหมือนคนเป็นทุกข์ จะเก็บเงียบไว้ภายในใจคนเดียวไม่บอกให้ให้รู้ เมื่อเจอสาวมีนท่านต้องระวังในการคบหากับเธอ และปรับตัวให้ทันกับอารมณ์ของเธอ

ทายนิสัยจากราศี

นิสัยราศีเมษ (เกิดระหว่าง 16 เม.ย. – 15 พ.ค.)

หนุ่มราศีเมษ

          หนุ่มเมษเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนแรง บวกกับความรุนแรงจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองซะมาก ๆ ทีเดียว มีอารมณ์ร้อนดุจภูเขาไฟระเบิด มักคิดว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษ บางทีก็เยือกเย็นจนดูน่ากลัวเอามาก ๆ เลย เป็นคนที่มุทะลุจนอาจทำลายมิตรภาพลงได้และเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ในตัวเอง หนุ่มเมษบางคนชอบไว้ผมยาว เป็นคนง่าย ๆ

สาวราศีเมษ

          สาวเมษหรือเรียกว่าสาวแห่งเดือนที่ร้อนระอุที่สุด สาวเมษเป็นกล้าหาญและเชื่อมั่นในการทำงานของตนเองมาก ๆ แต่ถ้าเธออารมณ์เสียละก็อาจจะหยุดทำมันเสียเฉย ๆ เรียกว่าสาวราศีนี้ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ และถ้าอารมณ์ดีจะมีพลังคอยหนุนให้ทำไม่หยุดถึงไหนถึงกัน สาวเมษเป็นคนที่ชอบวางแผนการและมองการณ์ไกล เป็นสาวช่างพูด ร่าเริง หัวเราะง่าย มีใบหน้าเข้ม รักสวยรักงาม ชอบแต่งเติมใส่เฟอร์นิเจอร์ในตัวแพรวพราวเลยทีเดียว

ทายนิสัยจากราศี

นิสัยราศีพฤษภ (เกิดระหว่าง 16 พ.ค. – 15 มิ.ย.)

หนุ่มราศีพฤษภ

          หนุ่มพฤษภหากคิดจะทำงานอะไรจะต้องมีการวางแผนการไว้ล่วงหน้า เมื่อทำจะทำอย่างมั่นใจ เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่จะทำอย่างจริงจัง มีทิฐิสูง ขี้งอน ใจอ่อนและชอบช่วยเหลือคนแม้ว่าคนที่เคยทำให้เจ็บช้ำมาก่อนก็ตาม หนุ่มราศีนี้มีลักษณะท่าทางดีเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของสังคม อ่อนหวานและอ่อนไหวในเรื่องความรักมาก ลักษณะของหนุ่มราศีนี้จะมีรูปร่างกำยำบึกบึนแบบพระเอกหนังบู๊ มีเสน่ห์ที่รอยยิ้มและมาดสุขุมลุ่มลึก

สาวราศีพฤษภ

          สาวพฤษภเป็นคนที่เมื่อคิดจะทำอะไรแล้ว จะไม่สนใจใครไม่แคร์อะไรทั้งนั้น เชื่อมั่นในตัวเองเสมอไม่ว่าเรื่องนั้นจะถูกหรือผิดถ้าคิดจะทำต้องทำให้ได้ เป็นคนหยิ่งไม่ชอบง้อคน สาวพฤษภบางคนมีคนรักมากและค่อนข้างหลายใจ เพราะเธอมีเสน่ห์ตรงคำพูดจาที่ใครก็หลงใหล ชอบแต่งตัวตามธรรมชาติแม้ใบหน้าจะไม่แต่งมาก เป็นคนบ้างาน สาวราศีนี้ส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จในเรื่องการงาน เป็นคนคิดอะไรอย่างมีเหตุมีผล รูปร่างของสาวราศีนี้ออกจะพอดี ๆ ไม่เตี้ยไม่สูงเกินไป


ทายนิสัยจากราศี

นิสัยราศีเมถุน (เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. – 15 ก.ค.)

หนุ่มราศีเมถุน

          หนุ่มราศีนี้เป็นยอดนักรักตัวยง และเป็นคนขี้เหงาต้องมีเพื่อนคุยและชอบเข้าสังคม ชอบความสนุกสนานรื่นเริงและเป็นคนเข้าใจโลก อารมณ์ดีและมีจิตใจดีอีกด้วย จุดเด่นคือเป็นคนมีคารมดี ไหวพริบดี รักง่ายหน่ายเร็ว เป็นหนุ่มที่ขาดคนรักขาดเพื่อนไม่ได้เลย

สาวราศีเมถุน

          สาวราศีนี้เป็นคนชอบเก็บกดเรื่องราวต่าง ๆ เอาไว้เองคนเดียว ไม่ให้ใครรู้เห็นด้วย แต่บทที่เธอบ้าก็จะบ้าดีเดือดเลยทีเดียว จะเป็นสาวเปรี้ยวไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหน จะไม่ยอมแก่ตามสังขาร แต่เธอมีข้อเสีย คือ ปากกับใจไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ เธอชอบจินตนาการ เธอจะเป็นสาวที่มีความโดดเด่นและมีความสามารถมาก ไม่ว่าจะมารูปแบบไหนเธอก็สู้ไม่ถอย

ทายนิสัยจากราศี

นิสัยราศีกรกฎ (เกิดระหว่าง 16 ก.ค. – 15 ส.ค.)

หนุ่มราศีกรกฎ

          หนุ่มราศีนี้จะเป็นหนุ่มที่ขี้อาย ไม่ชอบเพ้อเจ้อ ไม่ชอบแสดงตัวเองและไม่โอ้อวดใคร เป็นคนรักธรรมชาติและชอบความสันโดษ เงียบขรึม เป็นคนขี้หึงตัวยงทีเดียว ถ้าอยากรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรให้ดูที่แววตาและคำพูดของเขาได้ หนุ่มราศีนี้จะคิดถึงวันนี้มากกว่าวันวานหรือวันข้างหน้า แต่ค่อนข้างจะเป็นคนที่คิดมากจริง ๆ  ทุกเรื่องจะเก็บมาคิดพร่ำเพรื่อ จนอาจกลายเป็นโรคประสาทได้ก่อนเวลาอันควร

สาวราศีกรกฎ

          สาวราศีนี้มักจะหลงตัวเอง คิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่กว่าใคร ชอบทำตัวเป็นจุดเด่น แม้ใครพบเห็นจะรู้สึกขัดหูขัดตาก็ตาม เธอเป็นสาวเปรี้ยว ตามแฟชั่นเสมอ ชอบบงการชีวิตคนอื่นทั้งที่บ้านและที่ทำงาน จุกจิก จะคิดอะไรที่เกินชาวบ้านเขาออกจะเว่อร์ไปหน่อย แววตาของสาวราศีนี้ไม่ค่อยซ่อนอารมณ์ คิดยังไงก็จะพูดออกมาอย่างนั้นเลย ท่าทางของเธอจะส่อความในใจพร้อมกับดวงตาคู่นั้นของเธอ เธอเป็นนักอนุรักษ์ด้วยเหมือนกันนะ

ทายนิสัยจากราศี

นิสัยราศีสิงห์ (เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 15 ก.ย.)

หนุ่มราศีสิงห์

          หนุ่มราศีนี้ผิวออกจะค่อนข้างดำบ้าง มีลักษณะมาดแมนเต็มตัว มีความจริงใจ จะแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ชอบดูแลปกป้องคุ้มครองคนอื่น ๆ สายตากับใจจะตรงกัน มีความแข็งแกร่งแต่มีอารมณ์อ่อนไหวขี้สงสารคน บางครั้งมีทิฐิ เป็นคนที่ต่อสู้กับชีวิตและอุปสรรคของตัวเองได้โดยไม่เกรงกลัวกับความผิดหวังหรือกลัวอนาคตข้างหน้า หนุ่มราศีนี้จะมีลักษณะรูปร่างค่อนข้างสูง คิ้วดกดำเข้ม มีวงแขนกล้ามใหญ่จริง ๆ

สาวราศีสิงห์

          สาวราศีนี้เมื่อช่วงวัยรุ่นจะมีรูปร่างอ้อนแอ้น แต่เมื่อสูงวัยขึ้นจะมีรูปร่างอวบค่อนข้างอ้วน เป็นสาวช่างฝัน เธอชอบงานที่ต้องใช้สมอง เธอจะทำได้ดีและเก่งมาก สาวราศีนี้เหมาะกับเป็นดารานักแสดง มีวาจาที่เด่นพูดจามีคารมเก่งจริง ๆ เธอเป็นสาวที่เจ้าชู้ไม่ใช่เล่นทีเดียวล่ะ

ทายนิสัยจากราศี

นิสัยราศีกันย์ (เกิดระหว่าง 16 ก.ย.- 15 ต.ค.)

หนุ่มราศีกันย์

          หนุ่มราศีนี้เป็นหนุ่มที่ช่างจดช่างจำและออกจะเพ้อฝันพอสมควร มีอารมณ์รุนแรง และเปลี่ยนแปลงง่าย ออกจะขี้หึงขี้หวง ชอบแสดงความเป็นเจ้าของได้อย่างเฉียบขาด สามารถตัดขาดรักได้อย่างรวดเร็ว เงียบขรึมไม่ช่างพูด เพราะกลัวพูดแล้วล้มเหลวไม่ได้ดั่งที่ต้องการ แต่ถ้าเขาคิดที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นละก็จะวิจารณ์ชาวบ้านได้อย่างทะลุปรุโปร่งทีเดียวแต่บางทีลืมที่จะมองดูตัวเองก่อน หนุ่มราศีนี้หากต้องเสียใจหรือผิดหวังจะเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นคนรักสวยรักงามชอบแต่งตัวให้สะอาด มีความสง่างามในตัวเอง

สาวราศีกันย์

          สาวราศีนี้จะมีดวงตาที่ทรงเสน่ห์ สวยเฉียบคม สาวรราศีนี้จะประสบความสำเร็จก็เพราะพูดจาอ่อนหวาน รู้จักพูดจา มีอารมณ์เย้ายวนพร้อมมีหัวใจแห่งรักหลากหลาย แม้จะอกหักอยู่บ่อย ๆ ก็ตาม แต่ในบั้นปลายอาจไร้คู่ และเพื่อนต่างเพศที่แท้จริงเพราะความเจ้าชู้ของสาวเจ้านั่นเองล่ะ

ทายนิสัยจากราศี

นิสัยราศีตุลย์ (เกิดระหว่าง 16 ต.ค. – 15 พ.ย.)

หนุ่มราศีตุลย์

          หนุ่มราศีนี้จะเป็นคนเรียบ ๆ เงียบขรึม รักความยุติธรรม และความมั่นคงของชีวิตดุจกับตาชั่งทั้งในด้านการงานและเรื่องส่วนตัว ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ชอบวุ่นวายกับใคร มีอารมณ์อ่อนนุ่ม แต่สายตาออกจะดุดัน เอาจริง น่ากลัวทีเดียว รูปร่างของหนุ่มราศีนี้ออกจะสูงโปร่ง เป็นคนจุกจิกในเรื่องของความสะอาด ความเป็นระเบียบ พิถีพิถันมากกว่าสาว ๆ บางคนเสียอีกล่ะ

สาวราศีตุลย์

          สาวตุลย์เป็นสาวที่ร้อนแรง ทำให้ดวงตาของเธอจึงเปี่ยมไปด้วยพลังและความมั่นคง โดยเฉพาะในคำพูดที่เด็ดขาดและเฉียบคม มีคารมที่กินขาด ทำให้คนฟังต้องตบมือให้เธอทีเดียว เป็นคนหนักแน่น พูดในเรื่องที่จริงจังไม่พูดเล่นหรือพูดมากจนรำคาญ ลักษณะเด่นของสาวราศีนี้จะมีคิ้วโก่งเป็นวงธนูเข้ม รูปหน้ายาวสวยลงตัว รูปร่างค่อนข้างสูง เป็นคนที่มีความสามารถและยุติธรรม เมื่อทำงานสิ่งใดก็ตามจะน่าเชื่อถือและชอบท้าทายกับคนที่ดูถูกเสมอ

ทายนิสัยจากราศี

นิสัยราศีพิจิก (เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

หนุ่มราศีพิจิก

          หนุ่มพิจิกเป็นยอดนักสู้และนักอดทนตัวยง สู้ชีวิตมาตลอดแต่ไม่ใช่ว่าจะลำบากตลอดชีวิต เป็นคนช่างพูดและมีวาทศิลป์ดี หน้าตาของหนุ่มราศีนี้ออกจะมีความหล่อมากหน่อย มีดวงตาซุกซนแสนหวาน นิสัยกะล่อนหาตัวจับยากแต่มีความจริงใจผสมอยู่ หนุ่มราศีนี้จะมีอารมณ์ด้านเซ็กส์มาก ชอบพูดเรื่องเกี่ยวกับเพศและผิวค่อนข้างดำแดง มีเสน่ห์ กระชากใจสาวมาครองได้อย่างสบาย หากเขาต้องการสาวใดแล้วละก็ไม่มีพลาดแน่

สาวราศีพิจิก

          สาวราศีนี้จะไม่เหมือนสาวราศีอื่นก็ตรงที่มีพลังลึกลับบนใบหน้า มีความสวยและเสน่ห์รัดรึงหนุ่มให้หลงใหลเมื่อได้สบตาเธอ สาวราศีนี้จะมีอารมณ์หลากหลาย แต่ที่แน่ ๆ คือ ร้อนแรง แต่เธอชอบที่จะเก็บซ่อนไว้ในใจ แต่ยามใดที่ระเบิดออกมาละก็ รับรองว่าสามารถเผาผลาญจิตใจคนใกล้ชิดได้เป็นจุลทุกขณะ สาวราศีนี้ออกจะสวยอย่างธรรมชาติแม้จะไม่ได้แต่งเติมเลยก็ตาม รูปร่างมักเพรียว ระหง คล่องแคล่วว่องไว มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงมาก แต่ก็อ่อนไหวได้ง่ายเหมือนกัน

ทายนิสัยจากราศี

นิสัยราศีธนู (เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 15 ม.ค.)

หนุ่มราศีธนู

          หนุ่มราศีนี้มักเป็นคนที่ชอบวางมาดแก่เกินวัย และวางอนาคตไกลเกินเอื้อมมือถึง เป็นคนเครียดง่ายแต่ก็หายเร็ว พูดจาหวานหู ไม่ชอบคุยโม้โอ้อวดใคร รูปร่างจะไปในทางสูง มักมีงานที่มีความมั่นคงแน่นอน เป็นคนทำงานเก่ง เป็นนักวางแผนที่ดี สาว ๆ ใดที่ได้หนุ่มราศีนี้เป็นคู่ครองครอบครัวจะมั่นคงมั่นใจในหนุ่มราศีนี้เขาได้

สาวราศีธนู

          สาวธนูจะมีอารมณ์ที่สดชื่น ร่าเริงสดใสอยู่ตลอดเวลา มักชอบทำอะไรแบบหลุดโลก บทดีก็ดีใจหาย จะทำงานเนี้ยบมาก เธอสามารถแบ่งเวลาจัดสรรสำหรับเรื่องงานและความสนุกได้ดี เธอมีความสวยที่ผสมกันหลายยุคสมัย เรียกว่าเก่าก็ดูดี ใหม่ก็ดูเฉียบจริง ๆดูดวงสดกับหมอดูโฮโรเวิลด์ที่นี่ 24 ชม. โทร. 1900-111-080


ตั้งชื่อให้เป็นมงคล ตามศาสตร์ "มหาทักษา"

ตั้งชื่อมงคล

            ตั้งชื่อมงคล  ตามศาสตร์ “มหาทักษา” ควรตั้งอย่างไรให้ชื่อของเรา หรือชื่อของลูกเป็นมงคล มาดูหลักการตั้งชื่อตามหลักมหาทักษา โดย อ.วรันณ์ธร กระจ่าง กันเลย…

          ชื่อเรานั้นเป็นสิ่งแทนตัวตนของเราทั้งหมด โหราศาสตร์อย่างอื่นในการแก้เคล็ด แก้กรรมใดๆก็ดี ก็ยังไม่เท่าแก้ที่โหราศาสตร์ชื่อ เพราะเป็นเสมือนแก้ที่จุดต้นเหตุของสิ่งไม่ดี อุปสรรคต่างๆให้หมดไป หรือการเสริมบารมีก็เหมือนการเสริมที่ตัวเราโดยเฉพาะ เสรอมที่แก่นของตัวตนเรา ผลที่ได้ย่อมมีประสิทธิภาพและเห็นได้ชัดเจนกว่า การแก้ไขด้วยโหราศาสตร์อย่างอื่น ๆ

         
ทักษานั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละวัน ตัวอักษรอักขระบางตัวนั้น
เป็นโทษของวันหนึ่ง แต่กลับ
เป็นคุณประโยชน์ต่ออีกวันหนึ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ
ดังสามารถดูตัวอย่างได้ตามวัน ซึ่งทางโหราศาสตร์มีความเชื่อกันว่า
วรรคต่างๆ อาทิ เดช ศรี มูละ นั้น ให้ผลต่างๆกันไปตามแต่วรรคนั้นๆ โดย
จากประสบการณ์และตามตำราแล้ว
การใช้วรรคใดขึ้นหน้านั้นก็ไม่มีผลต่างกันกับวรรคอื่นๆที่ตามมา
เพียงแต่ขออย่าให้มีกาลกิณีก็เพียงพอแล้วใน ส่วนของศาสตร์ทักษานี้
เพราะพลังที่ส่งผลให้มานั้น จะเป็นพลังโดยรวมมิใช้เรียงลำดับตามตัวอักษร
ชื่อ อย่างที่เข้าใจกัน และผู้ชายก็ไม่จำเป็นต้องใช้วรรคเดชนำหน้าเสมอไป
และผู้หญิงก็มิต้องใช้วรรคศรีนำหน้าเสมอไปเช่นเดียวกัน
หากแต่ใช่วรรคใดก็ได้ในการนำชื่อ ขอให้ยึดชื่อที่ชอบเป็นหลัก
และในชื่อต้องไม่มีกาลกิณีก็ดีที่สุดแล้วครับ

ทักษาประจำวันเกิด

          การนับเวลาเกิดตามแบบไทย

          แบบโหราศาสตร์ไทยจะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน

          – เกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันอาทิตย์

          – เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันจันทร์

          – เกิดวันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นอังคาร

          – เกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) นับเป็นพุธกลางวัน

          – เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) – เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน

          – เกิดวันพฤหัสบดีเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันศุกร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัส

          – เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์

          – เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์


          บริวาร     
          คนที่อยู่ใกล้ชิด สามี ภรรยา ลูก คนรับใช้ ญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้อยู่ในอุปการะ รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย

          อายุ    
          ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีทางการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกาย ความแข็งแรง

          เดช    
          อำนาจ วาสนา บารมี ลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง อิทธิพล ตำแหน่ง หน้าที่การงานสภาพสังคม การศึกษา การทำงาน

          ศรี    
          โชคลาภ มงคลทั้งปวง ความสำเร็จ ความสมหวัง เสน่ห์ ความเมตตามหานิยม เงินทอง คุณงามความดีทั้งหลาย

          มูละ    
          เงินทอง ทรัพย์สิน มรดก หลักทรัพย์ ความมั่นคง ที่ดิน หลักทรัพย์ทางเศรษฐกิจ

          อุตสาหะ    
          ความขยันหมั่นเพียร อาชีพ การทำงาน ความพากเพียร เพื่อความสำเร็จของชีวิต ความคิดใหม่ๆ ความกระตือรือร้นต่างๆ

          มนตรี    
          การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า

          กาลกิณี    
          ความทุกข์ระทม ความอาภัพ อัปมงคล ไร้โชค เคราะห์ร้าย ความชั่ว อุปสรรค ความเจ็บป่วย ความผิดหวัง ความทุกข์เสียใจ ความพลัดพราก ศัตรู

ข้อมูลจาก : Narmtip.com

ทายนิสัยจากการอาบน้ำ อาบส่วนไหนก่อนเป็นคนแบบไหน

ทายนิสัยจากการอาบน้ำ

          ทายนิสัยจากการอาบน้ำ ว่าคุณมักอาบส่วนไหนก่อนเป็นอันดับแรก ก็บ่งบอกนิสัยของตัวคุณได้ มาดูกันสิว่าจะแม่นตรงใจขนาดไหน

          การอาบน้ำช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกและแบคทีเรียออกจากร่างกาย แต่คุณรู้หรือไม่คะว่าบางทีแล้วการอาบน้ำก็อาจไม่ใช่แค่การทำความสะอาดร่างกายเสมอไป แต่ลักษณะการอาบน้ำนี้เอง ก็สามารถบ่งบอกถึงนิสัยใจคอของผู้อาบได้เช่นกัน

          คุณลองนึกเล่น ๆ ดูสิคะว่าเวลาคุณอาบน้ำ ส่วนไหนของร่างกายที่คุณมักเลือกให้เปียกน้ำก่อนเป็นส่วนแรก…ลองนึกดูดี ๆ นะคะ หากนึกออกแล้ว ลองมาทายนิสัยกันดูสิคะว่าคุณมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร และจะตรงอย่างคำทำนายหรือเปล่า

หน้าอก

          หากคุณเลือกที่จะอาบน้ำส่วนหน้าอกก่อนเป็นบริเวณแรก แสดงว่าคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม คุณเป็นคนชอบความสะดวกสบายเป็นที่สุด คุณไม่ชอบให้ใครมากวนให้คุณเสียสมาธิ และมักจะทนไม่ได้ที่ผู้อื่นมาขัดแย้งหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับคุณ 

ใบหน้า

          หากคุณเลือกอาบน้ำบริเวณใบหน้าก่อนเป็นอันดับแรก นั่นแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าได้กล้าเสีย จนบางทีอาจดูเป็นคนเห็นแก่ตัว เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเงินเป็นอย่างมาก และพร้อมทำทุกอย่างให้ได้เงินมา  หลาย ๆ คนบอกว่าคุณเป็นคนเข้าถึงยาก แต่คุณก็ไม่ได้แคร์อะไรมากนัก เพราะคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงอยู่แล้ว

ศีรษะ

          หากคุณอาบน้ำบริเวณศีรษะ และเส้นผมก่อนเป็นส่วนแรก แสดงว่าคุณเป็นคนช่างเพ้อฝัน แถมยังสามารถทำตามฝันได้จริง ๆ เสียด้วยสิ ยิ่งเป็นงานที่คุณชอบด้วยแล้วคุณจะลงมือทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่และไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพียงเพื่อให้งานนั้นสำเร็จตามเป้าหมาย เงินจึงไม่ค่อยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณมากนัก แต่คุณมักให้ความสำคัญกับการเลือกคบเพื่อนที่มีความรู้และมีรสนิยมคล้าย ๆ กัน

รักแร้

          หากคุณเลือกอาบน้ำบริเวณรักแร้ก่อนละก็ แสดงว่าคุณเป็นคนขยันและสามารถพึ่งพาได้ คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ แต่ชีวิตมักเจอกับงานหนัก เครียดง่าย ลึก ๆ ก็เป็นคนอ่อนไหว ในยามที่คุณมีปัญหาก็ไม่ค่อยกล้าจะบอกใคร

หัวไหล่

          หากคุณเลือกอาบน้ำบริเวณหัวไหล่ หรือบ่าเป็นส่วนแรก แสดงว่าคุณเป็นคนโลเล ไม่กล้าตัดสินใจ ทำอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไรนัก มักเป็นผู้แพ้เสมอ ไม่ค่อยมีใครชอบคุณสักเท่าไร คุณจึงชอบอยู่คนเดียวมากกว่า เงินและอำนาจเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก แต่คุนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโชคเท่าใดนัก

ที่ลับ

          หากคุณคนไหนที่ชอบอาบน้ำบริเวณส่วนนั้นก่อนเป็นอันดับแรกละก็ แสดงว่าคุณเป็นคนที่ขี้อาย ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าแสดงออก และมักถูกคนอื่นกลั่นแกล้งอยู่เสมอ เลยกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อน ชีวิตไม่ค่อยมีสีสัน ไม่ค่อยมีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม และเป็นคนที่มักรอคอยโอกาสให้เข้ามาก่อนมากกว่าที่จะพยายามหาโอกาส

ส่วนอื่น ๆ

          หากคุณเลือกอาบน้ำบริเวณอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ แสดงว่าคุณเป็นคนธรรมดาติดดินที่ไม่ค่อยเรื่องมากเท่าไรนัก คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแต่คนอื่นมักมองไม่ค่อยเห็น คุณจึงต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นและพยายามแสดงศักยภาพออกมาให้คนอื่นเห็นมากขึ้นค่ะ

          เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ได้ทราบลักษณะนิสัยจากการเลือกอาบน้ำส่วนไหนเป็นส่วนแรกกันไปแล้ว ตัวคุณเองมีลักษณะนิสัยแบบใดกันบ้าง ตรงกับคำทำนายมากน้อยหรือเปล่าคะ แต่อย่างไรแล้วไม่ว่าคำทำนายจะออกมาเป็นแบบไหนก็อย่าลืมรักษาความสะอาด อาบน้ำเป็นประจำอย่างน้อยวันละสองครั้ง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของร่างกายค่ะ ^_^

ข้อมูลจาก : 98rock.iheart.com

ตั้งชื่อตามวันเกิดอย่างไร ? ให้เหมาะกับตัวเอง

ตั้งชื่อตามวันเกิด

          ตั้งชื่อตามวันเกิด มาดูสิว่าชื่อของคุณที่ใช้อยู่นั้น ถูกหลักการตั้งชื่อที่ถูกต้องหรือไม่ หรือสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนชื่อใหม่ หรือกำลังจะตั้งชื่อให้กับลูกน้อย ลองมาดูหลักการตั้งชื่อตามวันเกิดที่ถูกต้องและเป็นมงคลกันเลยค่ะ

คนที่เกิดวันอาทิตย์ 

          ถ้าเป็นผู้ชาย อักษรที่เป็นเดช คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
          ถ้าเป็นผู้หญิง อักษรที่เป็นศรี คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
          อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ คือ ศ ส ษ ห ฬ อ

คนที่เกิดวันจันทร์ 

          ถ้าเป็นผู้ชาย  อักษรที่เป็นเดช คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
          ถ้าเป็นผู้หญิง อักษรที่เป็นศรี คือ ด ต ถ ท ธ น
          อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันจันทร์ คือ สระทั้งหมด

คนที่เกิดวันอังคาร

          ถ้าเป็นผู้ชาย  อักษรที่เป็นเดช คือ ด ต ถ ท ธ น
          ถ้าเป็นผู้หญิง อักษรที่เป็นศรี คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
          อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันอังคาร คือ ก ข ค ฆ ง 

คนที่เกิดวันพุธ 

         ถ้าเป็นผู้ชาย  อักษรที่เป็นเดช คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
         ถ้าเป็นผู้หญิง อักษรที่เป็นศรี คือ ย ร ล ว
         อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันพุธ คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ 

คนที่เกิดวันพุธกลางคืน (เลยเที่ยงคืนของวันพุธ)

          ถ้าเป็นผู้ชาย  อักษรที่เป็นเดช คือ สระทั้งหมด
          ถ้าเป็นผู้หญิง อักษรที่เป็นศรี คือ ก ข ค ฆ ง
          อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม 

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี

          ถ้าเป็นผู้ชาย  อักษรที่เป็นเดช คือ ศ ส ษ ห ฬ อ
          ถ้าเป็นผู้หญิง อักษรที่เป็นศรี คือ สระทั้งหมด
          อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี คือ ด ต ถ ท ธ น 

คนที่เกิดวันศุกร์

          ถ้าเป็นผู้ชาย  อักษรที่เป็นเดช คือ ก ข ค ฆ ง
          ถ้าเป็นผู้หญิง อักษรที่เป็นศรี คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
          อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันศุกร์ คือ ย ร ล ว 

คนที่เกิดวันเสาร์

          ถ้าเป็นผู้ชาย  อักษรที่เป็นเดช คือ ย ร ล ว
          ถ้าเป็นผู้หญิง อักษรที่เป็นศรี คือ ศ ส ษ ห ฬ อ
          อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันเสาร์ คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ข้อมูลจาก : Forward Mail

เปิดคำทำนาย ! 12 ราศีกับจังหวะโอกาสที่จะเจอมากที่สุดแห่งปี 2561 โดย โหรชี้ชัด

ดูดวงปี 2561

          ดูดวง 2561 โดย โหรชี้ชัด กับ 12 ราศีที่จะมีจังหวะโอกาสเจอกับเรื่องไหนมากที่สุดในปี 2561 อยากรู้มาดูคำทำนายกัน

          เข้าสู่ปี 2561 เชื่อว่าหลายคนจะต้องอยากรู้กันอย่างแน่นอน ว่าในปีนี้ดวงของตนเองจะมีดวงหรือมีโอกาสจะเจอกับเรื่องใดบ้าง ? ซึ่งในวันนี้ไม่ต้องไปหาดูดวงที่ไหนแล้ว เพราะกระปุกดอทคอมได้นำคำทำนายดวงในปี 2561 โดย โหรปพน โหรชี้ชัด กับ 12 ราศีที่จะมีจังหวะโอกาสเจอกับเรื่องไหนมากที่สุดในปี 2561 มาบอกให้รู้ล่วงหน้ากันแล้ว มาดูกันเลยว่าราศีของคุณจะต้องเจอกับเรื่องใด ?

ดูดวง 2561

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เฟซบุ๊ก โหรปพน ชี้ชัด – โหรชี้ชัด

ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ประจำวันที่ 8-14 มกราคม 2561

ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ประจำวันที่ 8- 14 มกราคม 2561

โดย คุณการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์
จองพยากรณ์ส่วนตัว และจองดูดวงเฉพาะตัวปี 2560 คลิกที่นี่ 
อ่าน E-book ชุดเจาะลึกดวงรัก และเสริมพลังชีวิตทั้ง 12 ราศี คลิกเลย
แอด LINE @garagayhoro คลิกที่นี่

           พบกันเป็นประจำ  เช็กดวงชะตาราศีกัน สำหรับผู้ที่รู้ลัคนาของตนเอง (การผูกดวงโดยใช้เวลาตกฟาก) สามารถอ่านได้ทั้งราศีและลัคนา

ราศีเมษ Aries (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)
   
           เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ Five of Swords การต้องยอมแพ้ชั่วคราว กับสถานการณ์ที่ไม่อาจจะฝืนได้ ยังไงก็คงต้องทำใจไปก่อน รอจังหวะอีกนิดน่า น้ำเชี่ยวก็อย่าเพิ่งขวางเลย

           ความรัก ความสัมพันธ์ Queen of Swords ระวังปัญหาจะใหญ่โตกว่าที่คิด มีอุปสรรคจากบุคคลที่สามเข้ามาเพิ่มอีก หรือผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของคุณ

           สถานการณ์การเงิน Ace of Wands จะเป็นจังหวะที่ดีนะ ในเรื่องของการมองหาช่องทางใหม่ ๆ การหารายได้เสริม หรือเพิ่มมูลค่าตัวสินค้าที่กำลังทำอยู่ เด่นในคนที่กำลังทำธุรกิจส่วนตัวล่ะ

           ธุรกิจ การงาน Four of Wands เอาล่ะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ดวงงานยังจะดีอยู่มาก หากมีเรื่องการโยกย้าย การเลย์ออฟ การเปลี่ยนแปลงของคนอื่น ๆ คุณจะอยู่รอดได้ แม้จะตกในเงื่อนไขอึดอัดบ้างก็ตาม

           คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Ace of Sword ภาวะที่เหนื่อยจนไม่อยากจะสู้อะไรกับใคร หมดไฟหมดใจเป็นพัก ๆ และต้องพยายามเข็นตัวเองให้ลุกมาให้จงได้

           คำแนะนำพิเศษ Three of Pentacles สิ่งที่มีค่า จะมีอยู่ในชีวิตประจำวัน มันอาจเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับคนบางคน หรือการได้รับความช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งนั่นเองทำให้คุณมีแรงใจจะไปต่อกับโลกใบนี้

ราศีพฤษภ Taurus (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

           เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ The Emperor บางครั้งก็เป็นการยากที่จะบอกได้ว่าคุณน่ะ มีพลังอำนาจแค่ไหน หรือใครกันแน่ที่อยู่ข้างคุณ หากมีปัญหากับหัวหน้าเจ้านาย บุคคลที่มีอำนาจ ก็เตือนว่ายังจะสู้กันอีกหลายยกแน่

           ความรัก ความสัมพันธ์ Eight of Swords สถานการณ์คุณไม่ค่อยดีนะ ระวังจะพูดกันไม่รู้เรื่อง มีเรื่องอึดอัดขัดข้องในใจ บ้างจะเจอเรื่องให้หงุดหงิดง่าย ความสัมพันธ์ไม่อาจพัฒนา

           สถานการณ์การเงิน Knight of Swords จะมีหลายครั้งที่คุณน่าจะรู้สึกว่า ตัวเองต้องทนทำงานเพื่อเงิน หรือมีแต่ความตึงเครียดเกิดขึ้น อีกทั้งคุณควรจะได้รับความยุติธรรมมากกว่านี้ ประเด็นก็คือจะไม่มีใครสู้เพื่อคุณไง อยากได้อะไรก็ต้องทำเอง

           ธุรกิจ การงาน Four of Cups คุณกำลังลังเลอยู่หรือเปล่า มีความคิดที่ไม่ชัดเจน คีย์เวิร์ดตอนนี้คือเปล่าประโยชน์ที่จะมองหาความผิดพลาดเก่า ๆ เพราะมันผ่านไปแล้ว คุณเริ่มต้นใหม่ไม่ดีกว่าหรือ

           คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Seven of Swords คุณเจอกับคู่ต่อสู้ที่มีเทคนิคมากกว่าคิด ควรระวังการถูกล้วงข้อมูล หรือมีคนทำอะไรคุณอยู่ลับหลังเงียบ ๆ

           คำแนะนำพิเศษ Temperance ยังไงก็ต้องปรับตัวล่ะ จะมีช่วงที่ต้องประนีประนอมกับสถานการณ์ต่าง ๆ และเตรียมรับมือการโยกย้ายที่จะเกิดอีกครั้งไม่นานจากนี้
   

ราศีเมถุน Gemini (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

           เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ Five of Cups การไม่ได้อะไรสมบูรณ์แบบ มีสิ่งที่ทำให้คุณผิดหวังอยู่เสมอ ๆ โดยเฉพาะความคาดหวังต่อคนจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะอยู่ในชีวิตส่วนตัวหรือการงานก็ได้

           ความรัก ความสัมพันธ์ Seven of Wands หากคุณมีคู่รักคู่ครองแล้ว ก็มักจะมีเรื่องให้ต้องฝ่าฟันของใครของมันอยู่มาก ควรระวังการเหนื่อยจนหันมาทะเลาะกันเอง ส่วนถ้ามีปัญหากันก็ยังต้องพยายามหาทางปรับความเข้าใจกันอยู่ ยังจะมีเรื่องกันได้อีก

           สถานการณ์การเงิน The Hanged Man ช่วงนี้การเงินจะมีปัญหาหน่อย ระวังภาระหนี้สิน หรือเรื่องที่ค้างคา หรือบางคนจะไม่สามารถออกจากงานได้ ติดเงื่อนไขเรื่องเศรษฐกิจอย่างสำคัญ

           ธุรกิจ การงาน Six of Swords ถ้าคุณเบื่องานมาก ๆ ก็ยังออกไม่ได้อยู่ดี ส่วนถ้าคุณเจอกับปัญหาอะไรยืดเยื้อในตอนนี้ คงต้องรออีก 4-6 เดือนจึงจะคลี่คลายไปได้ ยังไงก็ต้องรอ

           คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Ten of Cups ไม่มีความสุขที่แท้จริงในบ้านเรือนครอบครัว หรือในอีกทางหนึ่ง คุณต้องโดดเดี่ยวอยู่เงียบ ๆ ไม่มีสิ่งที่เติมเต็มคุณได้จริง ๆ

           คำแนะนำพิเศษ Two of Cups คุณควรจะมีความรักที่ดี ๆ มีคนรักที่เข้าใจ หรือใครสักคนที่จะทำให้คุณรู้สึกดีกับโลกใบนี้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ หากใครมีคุณสมบัติที่ใช่ ทำอย่างไรให้ความสัมพันธ์พัฒนาได้ล่ะ

ราศีกรกฎ Cancer (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)   

           เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ The Tower ระวังเรื่องที่ไม่คาดฝัน สถานการณ์แย่ ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณเข้าจนได้ มีเรื่องสั่นสะเทือนอารมณ์ความรู้สึก เตือนถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ ด้วย

           ความรัก ความสัมพันธ์ Nine of Wands ถ้าคุณกำลังหึงหวงกัน หรือมีเรื่องความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันมากไป ก็ระวังว่าจะกลายเป็นสิ่งบั่นทอนกันเสียมากกว่า การกักขังกันไม่ได้ช่วยอะไร

           สถานการณ์การเงิน Ace of Cups จะมีการเริ่มต้นใหม่ทางการเงิน ได้ในสิ่งที่พึงพอใจ ดังนั้น หากมีเรื่องแย่ ๆ อะไรเกิดขึ้น มักจะได้โชคลาภในภายหลัง เช่น ได้งานใหม่อย่างรวดเร็ว มีช่องทางธุรกิจส่วนตัว และหากต้องเคลมประกันใด ๆ จะได้อย่างต้องการ

           ธุรกิจ การงาน Eight of Cups สิ่งที่เสี่ยงในตอนนี้ คือการต้องออกจากงาน หรือการพลัดพรากจากสถานที่เก่า หากทำธุรกิจการค้า ระวังจะมีปัญหาเรื่องทำเลที่ตั้ง ความไม่สะดวกราบรื่นในการเดินทางด้วย

           คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Death การเปลี่ยนแปลงที่มาถึงโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ เตือนอีกครั้งถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ หรือข่าวร้ายที่ไม่คาดฝันอันมากระทบใจ และการต้องย้ายงานในเร็ว ๆ นี้

           คำแนะนำพิเศษ Justice คุณจะได้รับความเป็นธรรม ในทั้งส่วนค่าชดเชย ค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ และสิ่งที่ระบุในเอกสารสัญญา อนึ่ง หากคุณกำลังทำเอกสารสำคัญใด ๆ ให้พิจารณาความถูกต้องเอาไว้ให้รอบคอบ เพื่อผลต่อไปภายหน้า

ราศีสิงห์ Leo (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

           เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ The
Devil การมีพันธนาการเหนี่ยวรั้ง
มีสิ่งที่ทำให้คุณเกิดความเสียหายได้ในภายหลังด้วย ควรระวังภาระหนี้สิน
การเจอคนเจ้าเล่ห์แสนกล และปัญหาที่มาแบบซับซ้อนหลายชั้น

           ความรัก ความสัมพันธ์ Judgement
คุณจะได้คำตอบเรื่องความสัมพันธ์เร็ว ๆ นี้ จะหมายถึงการไปต่อ
หรือการสิ้นสุดก็ได้ รวมได้ถึงการได้รับโอกาสใหม่อีกครั้งหนึ่ง
หากมีอะไรที่คลุมเครือ คำตอบจะมาในไม่ช้านานแน่นอน

           สถานการณ์การเงิน Six of Wands ไพ่ใบนี้เด่นในเรื่องการได้รับผลตอบแทนตามที่มุ่งหวัง
ผลลัพธ์จากความเพียรพยายาม งานที่ทำสำเร็จในกรอบเวลา
และถ้ามีการสอบแข่งขันใด ๆ จะได้ข่าวดี ได้ค่าตำแหน่งเพิ่มมา

           ธุรกิจ การงาน The
High Priestess คุณมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
หรือมีผู้ส่งเสริมอยู่เงียบ ๆ จะได้รับการยอมรับนับถือในแวดวงงาน
หากทำธุรกิจส่วนตัวจะมีความเชี่ยวชาญ มองตลาดเก่งขึ้นเรื่อย ๆ

           คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Queen of Wands ระวังศัตรูคู่ปรับที่ทำให้คุณเกิดปัญหาได้อยู่
และมักเจอศัตรูที่มีพละกำลังไม่ยิ่งหย่อนกันเสียด้วย
ศึกกับใครช่วงนี้ยากที่จะเอาชนะกัน

           คำแนะนำพิเศษ Queen
of Pentacles ทำงานของคุณไป เก็บเงินเก็บทองเอาไว้มาก ๆ
ชีวิตคุณช่วงนี้จะเด่นในเรื่องการเงินและค่าตอบแทน
หากจะใช้กับการซื้อที่ดินอสังหาฯ การลงทุนระยะยาว ก็นับว่าเป็นการดีมาก

ราศีกันย์ Virgo (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

           เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ Three of Cups ความสุขและความรื่นเริงใจ
มีความสบายใจกับผู้คนที่อยู่ร่วมกัน เป็นช่วงมีความสัมพันธ์กำลังพอดี
จะมีจังหวะได้พบปะเพื่อนฝูงมากขึ้นด้วย มีปาร์ตี้สนุก ๆ อย่างที่เคยนึกฝัน

           ความรัก ความสัมพันธ์ Ten
of Swords กับคนรักตัวจริง ระวังจะมีปัญหากันนะ
หรือไม่ก็มีภาวะที่เรื่องอื่น ๆ เข้ามาทับถมจนเกิดความตึงเครียดกันได้
ชีวิตคู่มักไม่ได้อยู่กันแค่สองคน บางครั้งในครอบครัวก็วุ่นวายเกินไป

           สถานการณ์การเงิน King of Swords จะมีช่วงที่ต้องอดทนอย่างหนักเหมือนกัน
เพื่อการใช้จ่ายที่เหมาะสม มีสิ่งที่ทำให้คุณต้องข่มใจ เอาชนะใจตัวเอง
และฝ่าฟันช่วงนี้ไปให้จงได้

           ธุรกิจ การงาน King of Cups คุณจะทำงานอย่างมีความสุขได้
หากหัวหน้าเจ้านายเป็นคนที่พูดกันรู้เรื่องกว่านี้
หรือมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้น
กับอีกทางหนึ่งคือบางทีคุณเองก็มีสิ่งที่ต้องการมากมาย
และไม่มีสมาธิจดจ่อกับงานพอเหมือนกัน

           คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Six
of Pentacles การต้องให้ความช่วยเหลือคนอื่น ๆ เสมอ มีภาษีสังคมมาก
บางครั้งรู้สึกเหมือนถูกเบียดเบียนอยู่กลาย ๆ ต้องไปรับภาระญาติพี่น้อง

           คำแนะนำพิเศษ Wheel
of Fortune ช่วงนี้จะมีจังหวะที่ดีทางการงานเข้ามา
และคุณมีโอกาสคว้าโชคลาภอย่างมากมาย แค่จับกระแสให้ทัน
คีย์เวิร์ดหนึ่งที่มากับไพ่ใบนี้คือ ตีเหล็กตอนกำลังร้อน ๆ

ราศีตุลย์ Libra (17 ต.ค. – 15 พ.ย.)
   
           เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ Two of Swords ระวังปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาด
การคุยกับคนที่ไม่ยอมรับความจริง มีการปกป้องตัวเองตลอดเวลา
รวมไปถึงการต้องเสียเวลาในการสื่อสารที่ไร้ประสิทธิภาพ

           ความรัก ความสัมพันธ์ Nine
of Swords ถ้าคุณมีปัญหากัน มักจะเคลียร์กันได้แต่ภายนอก ลึก ๆ
ข้างในเรื่องยังไม่จบง่ายสักหน่อย
และคุณมักต้องเก็บความทุกข์เอาไว้ในความรู้สึกโดยลำพัง

           สถานการณ์การเงิน Nine of Pentacles ในด้านบวก
ไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่มักดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี มีทรัพย์สินรองรัง
แต่ในด้านลบบางครั้งเงินก็ไม่ได้ช่วยให้คลายเหงาได้
ซ้ำยังต้องใช้เงินไปแลกความรัก

           ธุรกิจ การงาน Two of Wands การงานคุณโอเคนะ จะมีคู่คิดที่ปรึกษาดี หรือถ้าไม่มี
ก็เหมาะที่จะมองหาคนเข้ามาช่วยในช่วงนี้
คู่หุ้นส่วนที่ดีจะทำให้คุณก้าวหน้าอีกมาก

           คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Two of Pentacles การต้องทำอะไรหลายอย่างพร้อมกัน จนชุลมุนสับสนไปหมด
การจัดการเรื่องการเงินและเวลาทำได้ไม่ดีนัก
เสี่ยงจะต้องหมุนเงินอย่างหนักด้วย

           คำแนะนำพิเศษ Three of Swords ต้องระงับอารมณ์เอาไว้ ระวังคนที่ทำให้คุณหงุดหงิดบ่อย ๆ หากใครทำให้จิตใจไม่สงบ ก็เลี่ยง ๆ เขาเสียดีกว่า

ราศีพิจิก Scorpio (16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)   

           เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ The Sun เป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างมาก มีความสดใส ได้พลังใจ
ได้ทำในสิ่งที่มีความสุข บ้างจะได้เริ่มออกกำลังกาย แต่งเนื้อแต่งตัวใหม่
ได้แรงบันดาลใจ ได้ท่องเที่ยวเดินทาง

           ความรัก ความสัมพันธ์ Knight
of Pentacles เด่นพิเศษในคู่ที่ช่วยกันทำมาหากิน ทำธุรกิจการงานร่วมกัน
แม้ความรักไม่หวือหวา แต่ก็มีความมั่นคงไปอีกแบบ คนอื่นจะเข้ามาแทรกจริง ๆ
ยังไม่ได้

           สถานการณ์การเงิน Eight of Wands เงินเดินเงินดีค่ะ
ท่าทางจะงานชุกสวนกระแสชาวบ้านเค้าอีกแล้ว
เป็นราศีที่สามารถหยิบจับเงินทองได้ ไม่ว่าคนอื่นจะลำบากอย่างไร
อาจเพราะคุณฉลาดใช้เงินเป็นด้วยแหละ

           ธุรกิจ การงาน Queen of Cups จะดีมาก ๆ หากคุณได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักพอใจ
หรือถ้ากำลังอยู่กับงานที่ไม่สนุก ก็ให้มองหางานอดิเรกบางอย่างเอาไว้
คุณจะไม่ถึงกับเดือดร้อนอย่างใคร ๆ ตราบใดที่ตัวเอง “มีใจ” กับมัน

           คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น King of Wands ปัญหาที่มากับคนเจ้าอีโก้
หรือมนุษย์ที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ว่าแต่ว่า คนนั้น ๆ
บางทีก็คือตัวคุณเองด้วยนะ (ฮ่า ๆ)

           คำแนะนำพิเศษ Page of Pentacles การเงินยังไปได้ดี
และถ้ามีการเริ่มต้นอะไรช่วงนี้ ก็จะมองเห็นอนาคตสดใสอีกมากข้างหน้า
ระยะนี้อาจจะไปช้า ๆ ไม่ใช่ช่วงหวือหวามากมาย แต่แค่นี้ก็ดีมากแล้วนะ

ราศีธนู Sagittarius (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

           เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ Nine of Cups ความปรารถนาที่มากมายในจิตใจ
บางครั้งเหมือนความสุขแทบจะล้นเอ่อ แต่บางทีก็อาจถามตัวเองอยู่ลึก ๆ ว่า
จริง ๆ แล้วต้องการอะไร มีสิ่งที่รู้สึกมากมายในโลกส่วนตัว

           ความรัก ความสัมพันธ์ Knight
of Cups ถ้าคุณอินเลิฟอยู่ก็ไม่แปลกใจ เพราะเป็นช่วงที่จิตใจอ่อนไหว
และมีความรู้สึกลึกซึ้งอยู่มาก ส่วนถ้าผิดหวังกับใคร
ไม่นานจะมีคนใหม่แน่นอน

           สถานการณ์การเงิน Four of Swords การเงินคุณไม่ค่อยจะดีนัก ระวังรายได้บางส่วนจะหดหายไป
หรือการเบิกจ่ายติดปัญหาหน่อย เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังอยู่มาก
ไม่ควรด่วนใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่บ่อย ๆ

           ธุรกิจ การงาน Ace of Pentacles แม้การเงินจะติดขัดเฉพาะหน้า ในระยะยาวยังจะมีเรื่องดี ๆ เข้ามาได้อีก
และถ้ามีการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจ-กิจการใด จะหวังได้ถึงความสำเร็จ

           คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Four of Pentacles การต้องประหยัดมากกว่าปกติ มีค่าใช้จ่ายรออยู่มาก
แต่ปัญหาคือว่าคุณน่ะ ใช้เงินไปแล้ว หรือกำลังจะใช้
ไม่มีใครห้ามได้สักหน่อย แม้แต่ตัวเอง

           คำแนะนำพิเศษ The World ดวงชะตาราศีนี้ จะมีจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ
มีประตูบานใหม่เปิดขึ้น แม้ภายนอกใคร ๆ
จะดูไม่ออกว่าชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่คุณจะรู้ได้กับตัวเอง

ราศีมังกร Capricorn (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

           เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ Six of Cups การได้พบกับเพื่อนเก่า คนรักเก่า
หรือคนที่มีอดีตความทรงจำต่อกัน แต่บางทีไพ่ก็หมายถึงการหวนหาความหลัง
การคิดถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านไปแล้ว แต่ยังมีคุณค่า

           ความรัก ความสัมพันธ์ Strength
หากคุณเป็นโสดก็จงสตรองเอาไว้ อยู่ให้คนอื่นอิจฉาปะไร
ว่าคุณสามารถใช้ชีวิตอย่างแสนสนุกได้ ส่วนถ้าคุณมีใครคบหาอยู่
ก็เป็นตัวของตัวเองเท่านั้นล่ะ ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใคร
ส่วนถ้าจะมีใครจากไป ปล่อยเขาไปเถอะ คุณอยู่ได้

           สถานการณ์การเงิน Five of Pentacles ปัญหาการเงินยังจะมีอีกมาก
และควรระวังภาวะเตี้ยอุ้มค่อม
หรือการที่ต้องร่วมทางกับคนที่สร้างปัญหาแก่กันมากกว่า ถ้าติดขัดระยะนี้
มักหาความช่วยเหลือไม่ได้

           ธุรกิจ การงาน King
of Pentacles คุณยังมีศักยภาพความสามารถในตัว
และการเงินที่มีปัญหา ไม่นานก็จะพอคลี่คลายได้
ขอให้มีกำลังใจกับการทำงานเพื่ออนาคต

           คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Page of Wands การเดินทางอย่างสะเปะสะปะไร้จุดหมาย หรือเหมือนถูกผลักไปในสนามแข่งขันที่คุณไม่พร้อมจริง

           คำแนะนำพิเศษ The Fool ถ้าคุณจะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ ก็จงกล้าหาญและไปกับชีวิตให้สุดทาง
การออกจากโซนเดิม ๆ บ้างก็ดีสำหรับชีวิตนะ อนึ่ง
ดวงตาคุณมีไว้มองไปข้างหน้า อย่ามัวแต่หันหลังกลับเลย

ราศีกุมภ์ Aquarius (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

           เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ Seven of Pentacles การวางรากฐานสำคัญ ๆ ให้กับชีวิต การสะสมทุนเพื่ออนาคต
และการก่อร่างสร้างฝัน
ไพ่ใบนี้ยังมักจะเปิดขึ้นเมื่อเจ้าชะตากำลังจะลงทุนลงแรงกับกิจการส่วนตัว
ซึ่งยังต้องเหนื่อยอีกมาก แต่ก็จะได้ผลคุ้มค่าในปลายทาง

           ความรัก ความสัมพันธ์ The
Hermit จะมีช่วงที่โดดเดี่ยว เหงา แปลกแยก
หรือไม่อาจจะติดต่อคนรักได้ตามใจต้องการ มีคำถามอยู่ลึก ๆ เงียบ ๆ
ถึงเส้นทางที่กำลังจะไป บ้างจะได้ทบทวนเกี่ยวกับชีวิตรักอีกครั้ง

           สถานการณ์การเงิน Ten of Pentacles การเงินมาเต็ม เรียกว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีมาก ๆ
คุณจะได้ใช้จ่ายเงินกับสิ่งที่มีมูลค่าดีพอ หรือใช้กับบ้านเรือนอสังหาฯ
ถ้าขอสินเชื่อ หรือวางแผนซื้อรถซื้อบ้าน จะได้ดังฝัน

           ธุรกิจ การงาน The
Star ดูจะเป็นช่วงเฮงของคุณนะ ไพ่การเงินก็ดี การงานก็ดี
สิ่งที่มุ่งหวังจะได้ดั่งใจทุกอย่างในช่วงนี้
และยังเด่นในการตั้งเป้าหมายไปข้างหน้า การได้มิตรที่ดีส่งเสริมกัน
และการร่วมมือร่วมใจกับผู้คนอื่น ๆ

           คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Ten of Wands งานหนักยังทยอยเข้ามาเรื่อย ๆ
บางครั้งอาจจะทำเกินกำลังมากไปก็ได้ ภาระความรับผิดชอบยังมากมาย
ไม่อาจจะปลีกตัวไปไหนได้ง่ายในช่วงนี้

           คำแนะนำพิเศษ The
Magician ใช้ไหวพริบและสัญชาตญาณของคุณ
จะมีสิ่งที่คุณรู้เองว่าอะไรจะพาไปสู่อะไร
คุณจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ การแลกเปลี่ยน การซื้อ-ขาย
รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าต่าง ๆ นอกจากนั้น การสื่อสาร
การใช้ทักษะพูดอ่านเขียน ล้วนจะเป็นประโยชน์ต่อคุณมาก

ราศีมีน Pisces (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

           เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ Seven
of Cups ระวังภาพลวงตา แม้ว่ามันจะดูสวยงามแค่ไหน ทั้งในแง่สถานการณ์
หรือผู้คนที่รู้จักเห็นหน้าค่าตากันอยู่ รู้หรือว่ารู้จักกันจริง ๆ

           ความรัก ความสัมพันธ์ The
Lovers อาจจะได้เวลาต้องเลือกอีกแล้ว แต่ประเด็นคือ
คุณยังไม่พร้อมจะตัดสินใจ ไม่ก็โจทย์ยังยากเกินไป
ทำให้จิตใจไม่นิ่งไม่แน่นอน ถ้ามีคนใหม่มาแทรกคนเก่า
มักจะต้องควบซ้อนไปก่อน

           สถานการณ์การเงิน The Empress การเงินคุณไม่มีปัญหา เพราะจะจัดการเก่งอยู่แล้วล่ะ
ที่เป็นอุปสรรคมักเป็นเรื่องคนมากกว่า บางทีก็ต้องมีการจัดการแบบเฉียบขาด
จนคุณอาจเป็นตัวร้ายของใครต่อใคร

           ธุรกิจ การงาน The Moon ไพ่เตือนอีกครั้งถึงเรื่องภาพลวงตา
จึงควรระวังเงื่อนไขข้อเสนอที่ดูดีเกินไป
หรือการร่วมหุ้นลงทุนกับใครที่ไม่รู้จักกันดีพอ หากเป็นนายหน้าตัวกลาง
ก็ระวังจะถูกหลอกเสียเอง
 
           คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น The Chariot การทำงานกับคนที่ไม่มีวินัย
หรือประสบปัญหาสำคัญอันมาจากการขนส่ง การเดินทาง
ตลอดจนภาวะที่คุณต้องแบกรับภาระมาก ๆ ถูกขัดขวางเส้นทาง
ทำให้เหนื่อยมากกับการต้องพยายาม

           คำแนะนำพิเศษ Five of Wands ถ้าคุณมีความขัดแย้งหนัก ๆ ในช่วงนี้
การแสดงจุดยืนและตัวตนออกไปก็ดีเหมือนกันนะ คนที่ไปกันไม่ได้ก็คือไม่ได้
จะประนีประนอมไปเพื่ออะไร ในเมื่อมันคือความทุกข์ของกันและกัน

ตกแต่งบ้านเสริมดวงตามฮวงจุ้ย โดยหมอหยอง

หมอหยอง

หมอหยอง

เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม

          เขาว่ากันว่า “ฮวงจุ้ย” เป็นศาสตร์ที่แสดงถึงพลังธรรมชาติ ซึ่งมีผลต่อชีวิตมนุษย์มายาวนานหลายพันปี โดยเฉพาะทำเลที่ตั้งของทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่มีอำนาจส่งผลต่อความเจริญ และความสำเร็จ รวมไปถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์ … วันนี้กระปุกดอทคอมหยิบยกตำราตามศาสตร์ฮวงจุ้ยของ “หมอหยอง” มาฝากกัน ไปดูกันซิว่า ทำเลที่ตั้งแบบไหน เหมาะกับราศีใด และมีเคล็ดลับในการตกแต่งบ้านอะไรบ้าง ที่เป็นการเสริมดวงให้รุ่งเรือง พร้อมทั้งเคล็ดลับการแก้ไขต่าง ๆ มาฝากกันค่ะ … เรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะ

 ราศีมังกร (วันที่ 16 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์)

1.ลักษณะของโฉนดที่ดิน (ภูมิทำเลของบ้าน, โรงงาน, ห้องทำงานหากรับราชการ, งานอื่น ๆ )

          ต้องมีลักษณะทำเลที่ดิน เป็นรูป สี่เหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยมคางหมู หรือว่าปากทางเข้าแคบและไป บานกว้างอยู่ด้านใน จะต้องโฉนดเพราะเป็นขุมทรัพย์แห่งคนเกิดราศีมังกร

2.ฮวงจุ้ยของ ห้องทำงาน, ห้องประจำตำแหน่ง, หรือเรียกว่าห้องที่ตัวเองต้องนั่งในการทำงาน

          ห้องทำงาน……ต้องเปิดประตูเข้าไป สามารถเห็นโต๊ะทำงาน ตั้งหันหน้ามาทางประตูทางเข้าห้องเลยทันที จะเหมาะมาก เพราะพลังปะทะจะดีเยี่ยม ส่วนสำคัญห้องต้องสว่าง มีความโปร่ง และโล่งพอสมควร หากต้องการเสริมให้เกิดพลังดีขึ้น ตั้งโคมไฟ หรือโป๊ะไฟบนโต๊ะทำงานจะดีมาก แต่หากว่าภายในห้องมีกระจกอยู่แล้ว ไม่ว่าด้านใดก็ตาม ถือว่าเป็นห้องที่ฮวงจุ้ยจะเฮงมาก

3.เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญ

          โครงสร้างแกนหลักต้องเป็นไม้ จึงถูกต้องเสริมพลังฮวงจุ้ยมากที่สุด ผสมกับผ้าหรือเหล็ก หรืออะไรก็ได้ แต่น้ำหนักส่วนมาก ไปทางแกนหลักเป็นไม้ เน้นสำคัญมาก

4.สีเด่นก่อพลังรุ่งเรืองของการตกแต่งฮวงจุ้ยห้องสำคัญ ๆ และเฟอร์นิเจอร์

          ชาวราศีมังกรสีต้องใช้พลังหยิน คือสีโทนอ่อน หวาน ไม่จัดจ้านเป็นพลังหยางเด็ดขาด เพราะจะทำให้ความคิดไม่โลดแล่น และติดขัดในธุรกิจ ยศตำแหน่งแน่นอน สีที่เหมาะสม อาทิ สีขาว สีฟ้าอ่อน สีม่วงอ่อน สีชมพูอ่อน ใช้เป็นโทนสีหลักในการเลือกซื้อ เฟอร์นิเจอร์ห้องสำคัญ อาทิ ห้องทำงาน ห้องครัว ห้องนอน เป็นต้น หากใช้สีจัดจ้านจะเกิดเรื่องวุ่นวาย ไม่สงบสุข อย่างเห็นได้ชัดเจนมาก

5.ของมงคลในการตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญของคนราศีมังกร

          พลังหยินหยาง จะมีของมงคล หรือวัตถุที่ประดับบ้าน ช่วยเสริมให้เกิดความรุ่งเรือง ในกิจการ บ้าน โรงงาน และธุรกิจ ชีวิตราชการได้ สำหรับราศีมังกร มีดังต่อไปนี้

          ภาพวาดภูเขา อย่างน้อย ๕ลูก จะนำมาซึ่งความยิ่งใหญ่ และความสำเร็จของหน้าที่การงาน ตกแต่งไว้ในห้องทำงาน หรือห้องครัว ก็ได้

          สัตว์มงคล เสริมพลังแห่งความมั่นคงของธุรกิจ และการงาน ครอบครัวเป็นสุข ก็คือ สัตว์ที่เป็นช้าง เน้นต้องยกงวงขึ้น และเป็นไม้เท่านั้น

          คริสตัล หรือกระจกแก้วเป็นรูปปิระมิด วางไว้ในห้องนอน หรือห้องรับแขก มุมใดมุมหนึ่งก็ได้ จะช่วยให้พลังเลวร้ายที่จะเข้ามาในบ้าน จะกระจายออกไปเป็นเสี่ยง ๆ

6.การใช้วัตถุสกัดพลังเลวร้ายหรือว่าเรื่องร้าย ๆ ความอัปมงคลเข้าสู่บ้าน หรือการแก้ฮวงจุ้ยของชาวราศีมังกร

          -หากหน้าบ้านไม่ได้หันไปตามทิศที่กล่าวมา หันไปทางทิศอัปมงคลกับฮวงจุ้ยของดวงชะตาคุณ สามารถแก้ได้ด้วยการทาสีรั้วประตูบ้าน ให้เป็นสีโทนพลังหยาง เพื่อสกัดอำนาจแห่งทิศอัปมงคล อาทิ สีม่วงอ่อน สีขาว สีฟ้าอ่อน
          -เอาโมบายที่เป็นโครงไม้ มีเสียงดัง แขวนไว้ที่กลางประตูเดินเข้าบ้าน จะช่วยกระจายพลังกี่ที่เลวร้าย ให้เบาลง
          -เดินเข้าบ้าน แล้วพบกับตู้ปลาปะทะเลยทันที ปลาต้องเป็นสีดำ เพราะว่าจะผลักเอาพลังเลวร้ายที่พุ่งเข้าบ้านหยุดสนิทได้

7.การปลูกต้นไม้มงคลสำหรับคนเกิดราศีมังกร

          แน่นอนการปลูกต้นไม้มังกรจะก่อเกิดให้พลังแห่งความสมดุลหยินหยาง และพลังแห่งโชคลาภแก่ชาวราศีมังกร ได้ชัดเจน เพราะทิศของหน้าบ้านชาวราศีมังกร หันไปในทางทิศอัปมงคล นอกจากการแก้ไขด้วยการทาสีที่ประตูแล้ว การปลูกต้นไม้มงคลก็เป็นการช่วยเป็นพลังกั้นความเลวร้ายที่พุ่งเข้ามาในบ้านได้ด้วย เช่นกัน

          ต้นไม้มงคลของชาวราศีมังกร ต้องเป็นต้นไม้ของธาตุทอง นั้นก็คือมีสีเหลือง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดอก หรือว่าส่วนมากของต้นก็ตาม ที่เด่นสุดก็คือ ต้นไผ่ ต้นราชพฤกษ์ และต้นจำปี หากเป็นโต๊ะทำงาน ก็เด่นต้นไม้ที่มีโทนสีเหลืองของธาตุทอง แม้หากเป็นดอกไม้ อาทิ กุหลาบสีเหลือง, เบญจมาศสีเหลือง ดอกไม้สีโทนเหลือง จะบังเกิดลาภ และโชคในชีวิต และการงาน

วัตถุเสริมมงคลของชาวราศีมังกร

          ศาสตร์ฮวงจุ้ยจะนิยมที่จะใช้สิ่งมงคลเสริมดวงชะตาของเจ้าของบ้าน เจ้าของกิจการด้วย เพราะถือว่าโดยธรรมชาติบางเดือน บางปี ดวงดาวก็อาจจะตกบ้าง แต่หากมีสิ่งมงคลเสริม ก็จะทำให้เรื่องร้ายๆ หรือสิ่งที่จะติดขัดมีทางแก้ไขได้ วัตถุเสริมมงคลของชาวราศีมังกร มีดังต่อไปนี้

          ในห้องทานข้าวของบ้าน หรือว่าจะเป็นห้องรับแขกของบริษัท ควรจะตั้งเทพแห่งโชคลาภ ก็คือ ฮก ลก ซิ่ว และกวนอูหน้าแดงถือดาบ เพื่อช่วยปกปักรักษาให้ชีวิตมีกินมีใช้ มีสุขภาพดีตลอด จะช่วยแก้ไขฮวงจุ้ยของที่อยู่อาศัยหรือโรงงานให้อยู่ ดีมีสุข และคนทำงานสมัครสมานกันดีขึ้น

          ในห้องนอนที่บ้าน ควรจะมีภาพวาดรูปดอกโบตั๋น หรือแจกันหยกใส่ดอกโบตั๋น เพื่อช่วยเสริมให้ เกิดพลังแห่งความขัดแย้งน้อยลง

          ทางเข้าสู่โรงงาน หรือกิจการของคุณราศีมังกร ควรจะมีสิงโตตัวผู้และตัวเมีย วางข้างละตัว และตัวสิงโต ต้องเป็นสีเหลืองทอง จะเป็นสีดำ หรือว่าสีหินทรายไม่ได้ เพราะจะยิ่งเกิดการชงมากยิ่งขึ้น

ชาวราศีกุมภ์ (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม)

1.ลักษณะของโฉนดที่ดิน (ภูมิทำเลของบ้าน, โรงงาน, ห้องทำงานหากรับราชการ, งานอื่น ๆ )

          ลักษณะโฉนดที่ดิน หรือรูปแบบแปลนของห้องทำงานของชาวราศีกุมภ์ ที่ทำงานเอกชน ,รับราชการ,หรืองานที่ต้องอยู่ภายในบริษัทผู้อื่น) ตรงนี้สำคัญมาก เพราะว่าเป็นลักษณะที่จะต้องคำนึงถึงอย่างชัดเจน ในเรื่องฮวงจุ้ย ที่พักพิง ที่ดำเนินกิจการ ที่นั่งทำงานบ่งชัดถึงทิศทางแห่งปัญญา โอกาส และบางทีวาสนาที่จะก้าวไปด้วย อย่างแน่นอน

          ชาวราศีกุมภ์ ลักษณะโฉนดที่ดินดีที่สุด เป็นรูปสี่เหลี่ยมทุกประเภท ที่ต้องหลักเลี่ยงและแก้ไข ลักษณะของโฉนดสามเหลี่ยมทุกประเภท และลักษณะสี่เหลี่ยมซ้อนรูปตัวแอล

2.ฮวงจุ้ยของ ห้องทำงาน, ห้องประจำตำแหน่ง, หรือเรียกว่าห้องที่ตัวเองต้องนั่งในการทำงาน

          ความก้าวหน้าของชีวิต และการเพิ่มพูนโอกาสให้ตนเอง นอกจากความสามารถ และความขยันแล้ว สิ่งแวดล้อมก็มีพลังอย่างมาก และสามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน พลังกี่หรือพลังซี่จากความสมดุลของศาสตร์ฮวงจุ้ย จะช่วยให้เกิดพลังและลางสังหรณ์ในการทำงานของคุณได้ดี หากคุณจัดที่นั่งทำงาน หรือห้องทำงานให้ถูกหลักตามศาสตร์ฮวงจุ้ยก็คือ ห้องทำงานที่ต้องไม่หันโต๊ะทำงานไปทางทิศตะวันตก และทิศใต้อย่างเด็ดขาดเพราะนั้นเป็นทิศอัปมงคล สำหรับพลังในตัวของชาวราศีกุมภ์ทุกคน การเดินไปสู่ห้องทำงาน ต้องมีการเลี้ยวหรือวกซ้ายและอาจจะเป็นขวาบ้างก็ได้ เพราะว่าพลังธาตุลมของขาวราศีกุมภ์ จะช่วยในการทำให้พลังเลวร้ายที่จะพุ่งเข้ามา ยามดวงชะตาของคุณตกบ้าง ลดความแรงน้อยลง การจัดห้องทำงาน หรือโต๊ะทำงาน ต้องจัดดังต่อไปนี้

          ก่อนเข้าห้องทำงาน ควรจะมีกระถางต้นไม้ที่เป็นไม้ใบ อาทิ ต้นวาสนา, ต้นโป๊ยเซียน ดักพลังไว้ด้านหน้าห้องทำงานเสียก่อน และเมื่อเดินเข้าไปในห้องทำงานแล้ว ห้องทำงาน จะต้องไม่ตั้งโต๊ะประจันตรงกับประตุทางเข้าห้อง อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะเกิดแต่ความวุ่นวาย ให้คุณแก้ไม่ได้หยุดหย่อน โต๊ะทำงานหันได้ทุกทิศ ยกเว้นทิศตะวันตก และทิศใต้ ห้ามเด็ดขาดจำไว้ ภายในห้องทำงานจะต้องมีแสงสว่าง หรือโป๊ะไฟตั้งอยู่กับด้านข้างห้องด้านใดด้านหนึ่ง อันนี้ถือกันว่า หากคุณทำงานและเปิดโป๊ะไฟตลอด คุณจะมีอำนาจแห่งปัญญา เจรจาอะไรก็ตามลงตัวหรืออย่างน้อยสมที่คุณตั้งใจเอาไ ว้อย่างชัดเจน ภายในห้อง อย่างรกรุงรัง มากนัก ควรจะเป็นห้องที่โปร่ง แต่ไม่ใช่โล่งไปหมด บนโต๊ะทำงาน ควรจะมีหินหยกสีเขียว หรือที่ปักปากกาสีเขียวแบบสีหยกตั้งไว้ จะทำให้พลังเย็นช่วยสลายพลังร้อนของคุณ

3.เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญ

          ชาวราศีกุมภ์ จำเป็นมากที่จะต้องคำนึง เพราะว่าคุณเป็นธาตุลม ควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุ ที่มีไม้เป็นแกนหลักอย่างเด็ดขาด เพราะว่าจะร้อนรุ่ม และมีเรื่องเกิดขึ้นกับดวงชะตา บางปีดี บางปีตกต่ำอย่างฉับพลัน บริวารก็จะไม่ซื่อสัตย์ ต้องใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มี “เหล็ก” เป็นโครงสำคัญ ประดับไว้ให้ห้องสำคัญทุกห้องจะดีที่สุด อาทิห้องทำงาน, ห้องรับแขก, ห้องครัว, ห้องนอน เฟอร์นิเจอร์ที่มีเหล็กเป็นแกนสำคัญ จะช่วยให้พลังแห่งธาตุทอง เสริมให้คุณมีอำนาจ ความรุ่งเรือง และความสงบสุขภายในบ้าน และกิจการ

4.สีเด่นก่อพลังรุ่งเรืองของการตกแต่งฮวงจุ้ยห้องสำคัญ ๆ และเฟอร์นิเจอร์

          รวมถึงการเลือกใช้สีรถ สีม่านของบ้าน สีทาบ้าน สีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับ พลังของสี มีผลมาก เพราะว่าจะช่วยเสริม หรือช่วยปะทะพลังกี่ที่เลวร้ายให้เบาบางลงได้อย่างเห็นได้ชัด สีเด่นของชาวราศีนี้ สีเขียวอ่อน สีส้มอ่อน สีอิฐ สีเหลืองครีม สีที่ต้องหลีกเลี่ยงแน่นอน ก็คือ สีแดง และสีดำ หลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด เป็นเฟอร์นิเจอร์ เตียงนอน หรือม่านของบ้าน ที่โรงงาน และห้องทำงานก็ตาม เพราะอันตรายค่อนข้างมากกับพลังฮวงจุ้ยของคุณ

5.ของมงคลในการตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญของคนราศีกุมภ์

          พลังของความสำเร็จของชีวิต มีศาสตร์ฮวงจุ้ยมาประกอบให้เติมเต็มกับชีวิต เครื่องประดับหรือเฟอร์นิเจอร์ใดใด ก็ตามของคุณที่ชอบใช้ได้ แต่ย้ำว่าจะต้องมีเหล็กเป็นแกนสำคัญนะครับ แต่สำคัญของเสริมมงคลที่ควรจะมีอย่างยิ่งของชาวราศีกุมภ์ก็คือ

          หากโฉนดของบ้าน หรือห้องทำงาน โต๊ะทำงานของคุณ ไม่เป็นไปตามที่ศาสตร์ฮวงจุ้ยระบุ หากคุณไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ คุณจะต้องใช้ตรงส่วนที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยม เติมพลังให้เต็มด้วยการ ปลูกต้นไม้สีเหลือง, สีม่วง, และไม้ใบสีเขียว เพื่อเป็นการจัดกลุ่มสวนให้เติมเต็มเป็นพลังรูปสี่เหลี่ยมให้ได้ นอกจากนั้นภายนอกบ้านควรจะมีน้ำพุ่ง เพื่อช่วยปกป้องพลังกี่ที่ไม่ลงตัว ให้คุณเบาบางลงได้บ้างจำเป็นมาก

          ภายในบ้าน ควรจะมีเครื่องประดับเป็นลักษณะของ คนโท หรือหม้อดินทรงสูง เสมือนการบรรจุน้ำ จะทำให้เงินทองไหลมาเทมา ห้องรับแขกสำคัญมาก เพราะว่าจะนั่งได้เย็นสะบาย และครอบครัวเป็นสุขและควรจะมีระฆังเซรามิค ประดับไว้ในที่ต่างๆ เพราะระฆัง ตั้งไว้ประดับในห้องรับแขก และห้องครัว จะทำให้เกิดพลังกระจาย พลังกี่ที่เลวร้าย จะได้กระจายออกไปได้เมื่อพุ่งเข้ามาในบ้าน และมีพลังแห่งความร่มเย็นเกิดขึ้นในบ้าน

          ตุ๊กตาหรือกระเบื้องเคลือบ รูป ไก่ จะเป็นไก่มีหงอน หรือว่าแม่ไก่ที่มีลูก ๆ ก็ได้ แต่ยกเว้นห้ามทำด้วยไม้อย่างเด็ดขาด รูปภาพของไก่ก็ได้ ติดในห้องรับแขก ห้องทำงาน หรือว่าห้องครัว จะมีพลังโชติช่วง และจะมีโชคลาภเกิดขึ้นเสมอ

6.การใช้วัตถุสกัดพลังเลวร้ายหรือว่าเรื่องร้าย ๆ ความอัปมงคลเข้าสู่บ้าน หรือการแก้ฮวงจุ้ยของชาวราศีกุมภ์

          แน่นอนทุกอย่างไม่ลงตัวเสมอไป ชาวราศีกุมภ์ ก็ต้องมีจุดด้อยเหมือนกัน ยามที่เราจะพบกับปัญหาในชีวิต หรือว่าการดำเนินธุรกิจ หรือหุ้นส่วนในกิจการ การไม่ต้องใจต้องตากับเจ้านาย การใช้วัตถุเสริมมงคลจะช่วยให้พลังแห่งความเลวร้าย สามารถเบาลงได้บ้างอย่างแน่นอน

          หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตก หรือทิศใต้ ทิศต้องห้าม จะต้องทาสีประตูหน้าบ้าน หรือว่าประตูโรงงาน ด้วยสีที่สามารถปะทะกับพลังกี่เลวร้ายให้เบาบางลง ก็คือ สีอิฐ และสีเขียวอ่อนเท่านั้น

          หน้าบ้าน หรือโรงงาน กิจการของคุณ หากหันไปในทิศต้องห้าม ก็คือทิศตะวันตก และทิศใต้ ให้ใช้ โป๊ยก่วย ยันต์กระจกแปดทิศ หรือรูปเสือคาบดาบ แขวนไว้ตรงเสาด้านซ้ายและด้านขวาของประตูทางเข้าบ้าน

          ห้องนอนของคุณ หากว่าหัวเตียงนอนมีหน้าต่าง ห้ามเปิดเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายในครอบครัว และควรเสริมวัตถุมงคล ด้วยการใช้โป๊ะไฟสองข้างเป็นสิ่งที่แทนดวงตามังกรได้ แต่ต้องเป็นโป๊ะไฟรูปทรงคนโท หรือทรงสูง สีเขียว หรือสีหยก จะดียิ่ง

          สิ่งที่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาดของชาวราศีกุมภ์ ก็คือ การมีเขาสัตว์ไว้ในบ้าน ห้องสำคัญของโรงงานกิจการ แม้กระทั่งห้องครัว เป็นอัปมงคลอย่างรุนแรง

7.การปลูกต้นไม้มงคลสำหรับคนเกิดราศีกุมภ์

          การปลูกต้นไม้มงคล ก็จะเป็นการนำโชค และช่วยให้สุขภาพร่างกายของคนในบ้าน คนทำงานในโรงงาน แม้กระทั่งคนร่วมงานในองค์กรดีขึ้น ก็คือ ต้นโป๊ยเซียน, ต้นมะยมไว้หน้าบ้าน ด้านขวาหรือซ้ายก็ได้ บนโต๊ะทำงานก็เป็นโป๊ยเซียนพันธุ์แคระก็ได้ตั้งเอาไว้จะช่วยลดความรุนแแรงวุ่นวาย หากคุณทำงานในองค์กรต่าง ๆ สำหรับต้นไม้อีกสองต้น ที่หากมีก็ได้ จะเพิ่มพลังมากขึ้น ก็คือ ต้นปาล์ม,และต้นขนุน สำหรับต้นขนุนจะปลูกได้บริเวณด้านข้างของบ้าน หรือหลังบ้าน หลังโรงงานเท่านั้น เพราะความหมายตามศาสตร์ฮวงจุ้ยก็คือ พลังหนุนดวงชะตา

ราศีมีน (วันที่ 16 มีนาคม – 15 เมษายน)

1.ลักษณะของโฉนดที่ดิน (ภูมิทำเลของบ้าน, โรงงาน, ห้องทำงานหากรับราชการ, งานอื่น ๆ )

          ชาวราศีมีนลักษณะของโฉนด หรือภูมิทำเลที่ตั้งของบ้าน โรงงาน หรือห้องทำงานของคุณที่ทำงานในองค์การต่างๆ จะต้องมีลักษณะโฉนดที่ดิน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสีเหลี่ยมรูปตัวแอล จะเป็นอำนาจของการอุ้มทรัพย์ และเป็นบ่อเงินบ่อทองของชาวราศีนี้ หากเป็นรูปตัวแอล จะเป็นถุงเงินถุงทองของธุรกิจ และหน้าบ้าน หรือว่าหน้าโรงงาน และโต๊ะทำงานของคนที่ทำงานในหน่วยงานองค์การต่าง ๆ ทิศจะต้องหลีกเลี่ยงการหันไปทางทิศใต้ อันเป็นอำนาจของธาตุไฟ ที่จะทำให้เกิดคนเจ็บ คนป่วย ชีวิตความรักไม่มั่นคง แม้กระทั่งเรื่องการงาน ยศฐานบรรดาศักดิ์ ก็จะล้มเหลวได้

2.ฮวงจุ้ยของ ห้องทำงาน, ห้องประจำตำแหน่ง, หรือเรียกว่าห้องที่ตัวเองต้องนั่งในการทำงาน

          จุดสำคัญต้องอยู่ที่ดวงชะตาของคุณด้วยว่า จะต้องมีดวงการตกที่นั่ง หรือโต๊ะทำงานอย่างไรในห้องทำงานของคุณ ชาวราศีมีน โต๊ะทำงาน ห้ามหันไปทางทิศใต้เด็ดขาด แก้ยากมาก แต่หากหันไปทางทิศอื่นๆนอกจากทิศใต้จะดีมากกว่า และควรให้โต๊ะทำงาน อยู่ด้านหน้าของผนังด้านใดด้านหนึ่ง เพราะผนังจะเป็นภูเขาช่วยเป็นพลังค้ำดวงชะตาในการงาน ของคุณ ๆ ได้ มีตู้ปลาอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ แต่จำเป็นจะต้องมี เป็นปลาทอง ๗ ตัวเท่านั้น จะทำให้คุณรุ่งเรือง และแก้ไขปัญหาได้ ในรอบ 7 วันตลอดสัปดาห์

          หากโต๊ะทำงาน หันไปตรงกับห้องน้ำในห้องของคุณ ก็แก้ด้วยการใช้ฉากกันก่อนจะเข้าห้องน้ำ และมีต้นไม้ต้นไม้ใบ ไม่ว่าประเภทใดก็ตามตั้งไว้หน้าฉาก หนึ่งต้น ห้ามใช้ไม้ดอกเด็ดขาด ภายในห้องควรจะมีภาพวาด รูปดวงตะวันกำลังแย้มฟ้า เป็นภาพที่จะช่วยให้พลังแห่งความสำเร็จตามศาสตร์ฮวงจุ้ยของคุณ บนโต๊ะทำงานของคุณ ควรจะมีรูปโลกกลม ๆ ตั้งไว้ด้านหนึ่งด้วย จะทำให้คุณมีพลังแห่งจักรวาล เจริญก้าวหน้าในการงานได้เป็นอย่างดี ขนาดแล้วแต่ความเหมาะสม

3.เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญ

          เฟอร์นิเจอร์เป็นที่นั่ง ที่พัก หรือบางทีเป็นที่นอน และคุณจะต้องใช้เป็นประจำในชีวิตของคุณ เฟอร์นิเจอร์ของคุณ ควรจะเลือกให้ตรงตามอิทธิพลเสริมของศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้ นก็คือ โครงแกนหลักเป็นไม้ หุ้มหนัง หรือหุ้มบุด้วยฝ้าได้ทุกชนิด หลีกเลี่ยงการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเหล็กอย่างเด็ดข าด และเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นพลาสติก เพราะว่าจะเกิดเรื่องรุ่มร้อน และแน่นอนคุณจะไม่มั่นคงในการทำงานของชีวิต คำว่าเฟอร์นิเจอร์เน้นเก้าอี้ โต๊ะทำงาน เตียงนอน โต๊ะอาหารในห้องครัวมากที่สุด

4.สีเด่นก่อพลังรุ่งเรืองของการตกแต่งฮวงจุ้ยห้องสำคัญ ๆ และเฟอร์นิเจอร์

          ชาวราศีมีน เป็นคนธาตุน้ำ และมีพลังหยางมากอยู่แล้วในตัว การเลือกใช้สีในการเลือกเฟอร์นิเจอร์ หรือว่าการตกแต่งม่าน การใช้วอลเปเปอร์ รวมกระทั่งการใช้รถที่คุณจะขับเป็นประจำ ที่จะบังเกิดความสุข ความสำเร็จ และแน่นอน นำโชคลาภ ความรุ่งเรืองให้คุณมากกว่าความวุ่นวาย สีเด่นก็คือ สีให้พลังหยินกับคุณ ก็คือ สีแดง สีส้ม, สีดำ, สีม่วง, สีเขียว, สีน้ำตาล, สีทอง สีโทนจัดจ้านสดใส จะลดวัย พลังการทำงานของคุณจะเอ็คทีพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลีกเลี่ยงอย่าใช้สี โทนอ่อนเด็ดขาด ยกเว้นคุณจะมีวอลเปเปอร์เน้นเป็นแบบมีลวดลายผสมผสานมากกว่าสีพื้น ก็จะลงตัวตามศาสตร์ฮวงจุ้ยมากกว่า

5.ของมงคลในการตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญของคนราศีมีน

          ของมงคลในการตกแต่งบ้าน ที่ทำงาน ห้องรับแขก ห้องนอน และห้องครัว ที่สำคัญตามศาสตร์ฮวงจุ้ยของชาวราศีมีน
การตกแต่งบ้าน โรงงาน หรือห้องทำงาน ห้องรับแขก และห้องครัว ที่สำคัญของบ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้น จะต้องเติมเต็มด้วยของมงคลที่สำคัญ อันจะขาดเสียมิได้ เพราะของมงคลเหล่านี้ จะช่วยรับพลังกี่ ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยที่พุ่งเข้ามา ให้บังเกิดพลังแห่งความลงตัว และความสำเร็จ

          หน้าบ้านทางเข้าประตูสู่ในบ้าน, ประตูเข้าห้องทำงาน ,แขวนข้างบนให้ตรงกลางโต๊ะทานอาหารในห้องครัว จะต้องมีโมบายกระจายพลังลมให้เกิดความสุข และเกิดความรุ่มเย็น และสกัดให้พลังแห่งโชคร้ายเบาบางลงบ้าง โมบายที่แขวน จะต้องเป็นโมบายที่ทำด้วยเหล็ก ๖ อัน ปลายของท่อเหล็กแต่ละอัน จะมีสายโยงลงมาถึงปลายที่เป็นรูปหยินหยาง จะทำหยินหยางด้วยกระเบื้อง หรือเซเรมิคก็ได้ แต่จำเป็นจะต้องมี

          ภายในห้องรับแขก หรือว่าห้องนอน จะต้องมีรูปกระต่าย อาจจะเป็นภาพวาด หรือว่าจะเป็นตัวกระต่ายเซเรมิคก็ได้ จะนำความโชคดี และอบอุ่นมาให้ ตกแต่งไว้ในห้องรับแขก ในตู้โชว์ก็ได้ ขนาดตามที่ท่านพอใจ

          มีรูปเทพมงคลก็คือ ฮก ลก ซิ่ว และต้นท้อประดิษฐ์ ๒ ต้น ตั้งไว้สองข้าง ในห้องทำงาน หรือห้องรับแขกก็ๆได้

          หากบ้านหรือโรงงานของคุณ มีที่เพียงพอ แนะนำว่าคุณควรจะมี รูปปั้นของสิงโตสองตัว ไว้ทางเข้าโรงงาน หรือทางเข้าสู่ระเบียงบ้าน เพราะจะเสริมอำนาจให้กับคุณชาวราศีมีนเป็นอันมาก

6. การปลูกต้นไม้มงคลสำหรับคนเกิดราศีมีน

          ต้นไม้มงคลสำหรับชาวราศีมีน ก็คือ ต้นเฟื่องฟ้า ไว้หน้าบ้าน หรือโรงงาน ต้นกล้วยไม้สีต่างๆ ว่านวาสนา ว่านสี่ทิศ และต้นโมก จะดีมาก เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่จะให้พลังเสริมพลังหยินหยางของ ตัวคุณ และช่วยสกัดพลังเลวร้ายที่จะพุ่งเข้าหาคุณด้วย

ราศีเมษ (วันที่ 16 เมษายน – 15 พฤษภาคม)

          ที่ตั้ง หรือดูจากลักษณะของภูมิทำเลโฉนดที่ดินของบ้าน,โรงงาน ,ห้องที่ทำงานหากคุณรับราชการ หรือทำงานเอกชนอื่นๆ) ศาสตร์ฮวงจุ้ยบ่งชัดว่าการเริ่มต้นในการรบหรือสร้างกำลังให้ชนะศึก ต้องเริ่มจากการหาทำเลที่ตั้ง อันเป็นพลัง

ราศีพฤษภ (วันที่ 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน)

1.ลักษณะของโฉนดที่ดิน (ภูมิทำเลของบ้าน, โรงงาน, ห้องทำงานหากรับราชการ, งานอื่น ๆ )

          สังเกตจากลักษณะของแปลนโฉนดที่ดิน หรือลักษณะการวัดความกว้างยาวของห้องทำงาน รวมกระทั่งการหันทิศหน้าบ้าน โรงงาน โต๊ะทำงาน ไปในทิศที่เป็นการเสริมที่ถูกต้อง กับพลังหยินหยาง ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยลักษณะที่เหมาะสม ต้องจำให้ดีและชัดเจน
        
          ลักษณะของภูมิทำเลที่เหมาะสม หรือมองจากแปลนในโฉนดจะต้องเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมจตุรัสเท่านั้น หากเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู หรือสามเหลี่ยมใดใดก็ตาม จะไม่บังเกิดความสุข ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนัก เนื่องมาจากคุณที่รักชาวราศีพฤษภ เป็นธาตุดิน จะต้องบรรจุในพลังของธาตุไฟ และลม ห้ามลักษณะใช้ภูมิทำเลแบบธาตุน้ำเด็ดขาด และห้ามเด็ดขาดที่จะหันด้านหน้าไปทางทิศใต้ เพราะว่าจะปะทะกับพลังกี่ของธาตุน้ำ ทำให้เงินทองติดขัด ยศถาบรรดาศักดิ์ ถูกกลั่นแกล้ง ทำมาหากินเงินไม่เหลือ มีชีวิตคู่ก็มีปากเสียงบ่อย ๆ จนเซ็ง

2.ฮวงจุ้ยของ ห้องทำงาน, ห้องประจำตำแหน่ง, หรือเรียกว่าห้องที่ตัวเองต้องนั่งในการทำงาน

          การจัดห้องทำงาน โต๊ะทำงาน ชาวราศีพฤษภนั้น จะมีหมายเหตุชัดเจนว่า สำหรับรูปร่างของโต๊ะทำงานนั้นจะต้องเป็นรูปครึ่งวงกลม จะทำให้เกิดพลังแห่งความส่องสว่าง และพลังหยินหยาง จะทำให้คุณมีโชคลาภในการงาน และมีอำนาจปกครองบริวารได้ดีเยี่ยม

          ห้ามหันโต๊ะในห้องทำงาน ไปทางทิศเหนืออย่างเด็ดขาดเพราะว่าเป็นทิศธาตุน้ำ อันเป็นอริอย่างมากสำหรับคุณที่รักชาวราศีพฤษภ หลีกเลี่ยงดีกว่าแก้ไขก็ไม่ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้มาก ซักเท่าไหร่

          ทางเดินเข้าห้องทำงานของคุณ ด้านหน้า ควรจะตั้งเทพเจ้ากวนอูถือดาบหน้าแดง ไว้ก่อนจะเข้าไปสู่ห้องทำงาน ขนาดเท่าไหนก็ได้ ให้ท่านหันหน้าไปเผชิญกับคนที่จะเข้าพบคุณ วางไว้ให้เหมาะสมนอก

          ห้องทำงาน และหน้าห้องของคุณ ควรจะมีต้นโป๊ยเซียน 3 ต้น ใส่กระถางเอาไว้ด้านขวามือก่อนเดินเข้าห้อง จะช่วยให้ห้องทำงานของคุณ มีคนดีมาช่วยเหลือ เงินทองไม่รั่วไหล และที่สำคัญ การค้าขายจะไปได้ดีขึ้น

          ภายในห้องทำงานของชาวราศีพฤษภ เน้นว่าโต๊ะทำงาน จะต้องไม่ตั้งจนติดผนัง หมายถึงเก้าอี้ของคุณติดผนังด้านใดด้านหนึ่งแบบแนบแน่นเลยไม่ดี เพราะพลังกี่ของหยินหยางจะไม่สามารถกระจายหมุนรอบตัว ของคุณได้และควรจะตั้งสัตว์มงคลที่จะทำให้คุณสุขภาพดี และอายุยั่งยืน มีมันสมองแก้ปัญหาได้อย่างฉับพลันในปัญหาต่าง ๆ ของการงาน ควรจะตั้งไว้ข้างใดข้างหนึ่งของมุมโต๊ะทำงาน และต้องเป็นเต่าสีดำเท่านั้น มี 2ตัวเท่านั้นอีกด้วย

          ห้องทำงานของคุณ จะต้องมีภาพ หรือของประดับ ผนังข้างใดข้างหนึ่ง เป็นภาพวาดของพวงองุ่น ตามลักษณะของศาสตร์ฮวงจุ้ยบ่งชัดว่า หมายถึงความก้าวหน้า รุ่งเรือง และเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์อย่างต่อเนื่องสมหวังมาก พอสมควรทีเดียว หากห้องน้ำอยู่ตรงข้ามกับโต๊ะทำงานของคุณ นี้เป็นจุดไม่ดี ควรจะแก้ไข ด้วยการใช้ผนังหรือบานพับกั้นไว้ เพื่อจะหลบพลังธาตุน้ำของห้องน้ำจะพุ่งเข้าสู่ตัวคุณ ในการนั่งทำงาน

3.เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญ

          ตามศาสตร์ฮวงจุ้ย เฟอร์นิเจอร์ในห้องสำคัญๆ อาทิ ห้องทำงานของคุณ ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนอน จะต้องใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ถูกต้องตามพลังหยินหยาง นั้นก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่มีเหล็กเป็นแกนสำคัญของโครงสร้าง และไม้เป็นแกนสำคัญของโครงสร้างใช้ได้ดีที่สุด หลีกเลี่ยงการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีกระจกเป็นแกนโครงสร้างอย่างเด็ดขาด เพราะว่ากระจกเป็นธาตุน้ำ จะทำให้ไม่เจริญ ไม่ก้าวหน้า เก็บเงินไม่อยู่

4.สีเด่นก่อพลังรุ่งเรืองของการตกแต่งฮวงจุ้ยห้องสำคัญ ๆ และเฟอร์นิเจอร์

          สีเด่นนี้ เป็นการใช้สีทีมีพลังเสริมกับราศีของคุณ ตามหลักฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง รวมกระทั่งการเลือกใช้สีรถประจำตัวของคุณด้วย สีเด่นของชาวราศีพฤษก็คือ สีโทนจัดจ้านให้พลังธาตุไฟเกิดกับคุณ จะเกื้อกูลกัน อาทิ สีแดง สีเขียว สีม่วง สีเหลือง สีน้ำเงิน แต่สำหรับสีทาบ้านหรือโรงงานกิจการของคุณ รวมกระทั่งสีวอลเปเปอร์ ให้ใช้สีอันเป็นธาตุทอง ก็คือ สีครีม สีเหลืองอ่อน ๆ สีฟ้าอ่อนเป็นต้น หากคุณจะมีรถซักคันหนึ่งสีที่คุณใช้ได้มีที่เด่นมาก และตามหลักฮวงจุ้ยก็คือ สีแดง สีเขียว สีม่วง และสีเหลืองทอง สีดำ เสริมกับพลังหยินหยางของคุณเป็นอย่างมาก

          ห้องนอน และห้องครัวของคุณก็เช่นกัน จะต้องใช้สีเด่นดังกล่าวตกแต่งจะดีเยี่ยม และหากว่ามีกระจกอยู่ค่อนข้างมาก คุณจะต้องแก้ไขด้วยการยอมแกะลายบนกระจกเพื่อลดการกระทบของพลังกี่ที่เลวร้าย หรือติดฟิล์มกรองแสงทึบเสียเลยก็ได้ สำหรับห้องนอนนั้น คุณควรจะมีการตั้งพัดลม ไว้เป็นเคล็ดข้างเตียงนอนด้านไหนก็ ๆได้

5.ของมงคลในการตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญของคนราศีพฤษภ

          ควรจะมีโมบาย รูปพระจันทร์กับพระอาทิตย์ แขวนในโมบายเดียวกัน ทำด้วยเซรามิค หรือว่าเป็นเหล็กก็ได้ แขวนหน้าระเบียงทางเข้าบ้าน หรือว่าระเบียงทางเข้าโรงงาน แม้กระทั่งประตูทางเข้าห้องทำงานของคุณที่ทำงานราชกา ร หรือทำงานบริษัทเอกชน

          ในห้องรับแขก จะต้องมีองค์เซียนให้ครบ ๘ เซียน ประดับไว้ อาจจะเป็นการประดับแบบหาภาพวาดมาติดฝาผนัง หรือว่า จะหารูปปั้นแบบเซรามิค หรือกระเบื้องก็ได้ ตั้งไว้ในห้องรับแขก ห้องรับแขกจะต้องมีโป๊ะไฟตั้งอยู่ ข้างเก้าอี้ที่นั่งด้านใดก็ได้ จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้ แต่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีแน่นอน

          ห้องประชุมของกิจการ โรงงานของคุณ จะต้องมีรูปเทพเซียน เจ้าพ่อกวนอู และเจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่ด้านบนที่วางด้านข้างห้องประชุม สำหรับเทพเซียนกวนอู หน้าแดง ให้ไว้ด้านขวามือของเก้าอี้ที่ประธานนั่ง สำหรับเจ้าแม่กวนอิม ควรไว้ไว้ด้านซ้ายมือของเก้าอี้ที่ประธานนั่ง บนโต๊ะของห้องประชุมกลางโต๊ะ ควรจะมี ต้นท้อเป็นหินหยก เล็กตั้งไว้ นั้นหมายถึงการเจรจา การประชุม การค้าขายที่จะลงตัว และไร้อุปสรรค

          ห้องครัวเนื่องจากชาวราศีพฤษภ เป็นธาตุดิน ในห้องครัว ก็เป็นธาตุไฟ อยู่แล้ว จะทำให้ คนในครอบครัว ไม่สุขสบาย หรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ควรจะนำตู้ปลาทอง จำนวน 9 ตัวไปตั้งเอาไว้ หรือหากมีที่ไม่พอ ก็ควรจะมีแก้วขวดโหลรูปร่างอ้วน ๆ ใส่ปลาทองลงไปได้ ประดับไว้บนโต๊ะในห้องครัวก็ได้ พอจะแก้ไขได้บ้าง

          ห้องนอนสำคัญมาก จะต้องพยายามให้มีภาพ แห่งแสงสว่างที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นยามเช้ามาติดฝาผนัง จะบังเกิดพลังสมดุล และความสำเร็จของชีวิต ทุกรุ่งอรุณของชาวราศีพฤษภ

6.การใช้ของมงคลแก้เคล็ดตามศาสตร์ฮวงจุ้ยของชาวราศีพฤษภ

          หากหน้าบ้าน หรือโรงงาน รวมกระทั่งโต๊ะทำงานหันไปทางทิศเหนือ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ทาสีประตูรั้วบ้านด้วยสีที่สามารถดับพลังของธาตุน้ำให้เกิดเป็นความงอกงามได้ ก็คือ สีเขียว สีเหลือง สีทอง และสีเงิน เป็นสีของประตูรั้วทางเข้าบ้านหรือโรงงานจะช่วยลดพลั งกี่เลวร้ายยามดวงตกได้บ้าง

          ให้ใช้กระจกโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม ติดหน้าเสาด้านใดด้านหนึ่งของประตูบ้าน รวมกระทั่งอาจจะใช้ โป๊ยก่วย ติดที่ประตูด้านหนึ่งด้านหนึ่ง เพื่อป้องกันพลังไม่สมดุลในกรณีที่บ้านหรือโรงงานของ ท่าน หันไปทางทิศเหนือ ได้เป็นอย่างดี

          มีอ่างดอกบัว ไว้สองข้างทางเข้าสู่ตัวบ้าน หรือก่อนเข้าสู่ระเบียงบ้านหรือโรงงาน จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้บ้าง

7. การปลูกต้นไม้มงคลเสริมพลังฮวงจุ้ยของชาวราศีพฤษภ

          ต้นไม้มงคลที่คุณควรจะปลูก หากว่าบ้านของคุณรูปร่างไม่ได้เป็นไปตามศาตร์ฮวงจุ้ย ที่บ่งชัดข้างต้นนั้น ควรจะปลูก ต้นโมก ต้นแก้ว ต้นส้มโอ ต้นมะนาว เป็นไม้มงคลที่จะช่วยเสริมให้พลังหยินหยางของคุณ สมดุลเด่นขึ้น และชัดมากขึ้นในเรื่องโชคลาภ นอกจากนั้น ก็มีไม้มงคลช่วยลดพลังเลวร้ายเข้ามาสู่บ้าน ก็คือ ต้นกุหลาบ ต้นปาล์ม และต้นโป๊ยเซียน ปลูกไว้หน้าบ้าน หรือเป็นกระถางทางเข้าบ้าน หรือโรงงานของคุณก็ได้ หากเป็นที่ทำงานราชการ ควรจะไปซื้อต้นโป๊ยเซียนแบบบอนไซมาตั้งบนโต๊ะ จะช่วยให้เรื่องวุ่นวาย คนอิจฉาริษยา พ่ายแพ้ดวงคุณไปได้

ราศีเมถุน (วันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม)

1.ลักษณะของโฉนดที่ดิน (ภูมิทำเลของบ้าน, โรงงาน, ห้องทำงานหากรับราชการ, งานอื่น ๆ )

          ห้ามหันไปทางทิศอริเด็ดขาดก็คือทิศเหนือ อันเป็นทิศธาตุน้ำอย่างเด็ดขาด

2.ฮวงจุ้ยของ ห้องทำงาน, ห้องประจำตำแหน่ง, หรือเรียกว่าห้องที่ตัวเองต้องนั่งในการทำงาน

          ห้องทำงานก่อนจะถึงควรมีการเดินวกวนคือ เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก่อนจะถึง จะให้พลังแห่งความมั่นคงหากห้องทำงานตรงกันพอดีกับประตูบ้าน,โรงงาน, ทางเข้าที่ทำงานของคุณที่อยู่หน้าสุด จะต้องแก้ไข

          ภายในห้องทำงานจะต้องมีกระจกติดผนังด้านหลังที่นั่ง เพื่อสะท้อนอำนาจแห่งความชั่วร้ายออกไป ขนาดควรจะพอเห็นส่วนของศรีษะคุณเมื่อคุณนั่งเก้าอี้ลง

          ควรจะมีภาพติดผนังเพื่อช่วยเสริมและลดการปะทะของธาตุน้ำ ก็คือภาพวาดของกวางสีทอง, หรือภาพวาดของรูปแจกันลายดอกท้อ แต่ต้องเป็นสีทองเท่านั้น ติดไว้ผนังซ้ายมือ เมื่อคุณนั่งบนเก้าอี้ทำงาน

          ไม่ควรมีห้องน้ำอยู่ตรงข้ามกับโต๊ะทำงาน ถ้ามีหลีกเลี่ยงแก้ด้วยการนำฉากกั้นเป็นไม้ไผ่มากั้น ให้ไม่เห็นประตูห้องน้ำ และควรมีต้นไผ่ใส่ไว้ในกระถางวางไว้ด้านหน้าของฉากกั้น 2 ต้นบนโต๊ะทำงานควรจะมีขวดโหลใส่ลูกแก้วหลากสีเอาไว้ ตั้งไว้ประดับบนโต๊ะ เพื่อให้พลังหยินหยางจากแก้วช่วยให้คุณมีโชคดีในเรื่องธุรกิจได้เร็วขึ้น

3.เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญ

          เฟอร์นิเจอร์จะต้องเป็นหวาย,หรือไม้เป็นแกนของโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงาน,ห้องรับแขก,ห้องครัว,ห้องนอน หรือห้องประชุมในโรงงานก็ตาม เพราะชาวราศีเมถุนเป็นธาตุลมนั่นเอง

4.สีเด่นก่อพลังรุ่งเรืองของการตกแต่งฮวงจุ้ยห้องสำคัญ ๆ และเฟอร์นิเจอร์

          สีเด่นต้องเป็นพลังหยาง (ธาตุน้ำ) จะเกื้อกับราศีเมถุนธาตุลม ให้สมดุลและมีพลังแห่งความอบอุ่นมีโชคลาภก็คือ สีฟ้าอ่อน ,สีชมภูอ่อน, สีโทนอ่อน ๆ เบา ๆ หวาน ๆ นี้ครับเป็นสีเด่นรวมทั้งการใช้รถ สีบรอนซ์เงิน, สีฟ้า ด้วย

5.ของมงคลในการตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญของคนราศีเมถุน

          ห้องทำงาน ควรจะมีรูปปั้นเสือตั้งไว้บนโต๊ะทำงาน เป็นท่วงท่ากำลังก้าวเดินไปข้างหน้า จะทำให้ความมั่นใจ, การตัดสินใจของคุณดีขึ้น

          ห้องประชุม , ห้องรับแขกของบริษัท , โรงงานจะต้องมีรูปปั้นเทพแห่งพระสังขจายอ้วน ๆ ตั้งไว้ เพื่อช่วยเสริมพลังความรุ่งเรืองในกิจการ

          ห้องนอนของคุณ ควรที่จะมีกระจกเป็นรูปครึ่งวงกลมติดแนบตรงหัวเตียงน อน ของคุณ จะช่วยสกัดพลังเลวร้ายได้

          ห้องทำงาน หากคุณรับราชการควรจะมีระฆังเป็นกระดิ่งมีเสียงได้ ตั้งไว้เป็นเคล็ดบนโต๊ะทำงาน จะช่วยขับไล่พลังเลวร้ายไปจากคุณได้

          ภาพวาดรูปห่านสีขาวในสระบัว เป็นภาพที่จะเสริมให้คุณมีชื่อเสียง และยศฐาบรรดาศักดิ์ได้ อย่างเห็นได้ชัด

6.การใช้ของมงคลแก้เคล็ดตามศาสตร์ฮวงจุ้ยของชาวราศีเมถุน

          หากบ้าน, โรงงาน หันไปทางทิศเหนือ ควรแก้ด้วยการทาสีรั้วเป็นสีของธาตุไฟ ก็คือสีแดงเลือดนก ,หรือสีน้ำตาลทอง จะช่วยให้การหันบ้าน,โรงงานทางทิศเหนือเบาบางพลังเลว ร้ายลงได้

          ปลูกต้นไม้ที่รั้วโรงงาน หรือรั้วบ้าน ด้วยต้นไผ่ ,ต้นหมากแดง จะช่วยแก้เคล็ดได้

          ห้องครัว ควรติดที่ระบายอากาศ ช่วยทำให้พลังกี่ของหยินหยางสมดุลมากขึ้น หรือควรมีพัดลมที่มีดวงไฟ 5 ดวง แขวนไว้

          ห้องทำงาน โต๊ะห้ามหันไปทางทิศเหนือ หากหันไปแล้วคุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนทิศและหลีกเลี่ยง จะต้องมีขลุ่ยแขวนไว้ที่หน้าประตู และมีภาพวาดของมังกรทองใส่กรอบติดผนังไว้

7. การปลูกต้นไม้มงคลเสริมพลังฮวงจุ้ยของชาวราศีเมถุน

          ต้นไม้มงคลของธาตุไฟก็คือ ต้นกุหลาบ ,ต้นโป๊ยเซียน ,ต้นทับทิม , ถ้าหันหน้าบ้าน,โรงงาน ไปทางทิศเหนือ ควรใช้ต้นเข็มปลูกเป็นทิวแถวชวยสกัดพลังเลวร้ายให้ลด เบาบางลง

ราศีกรกฎ (วันที่ 16 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม)

1.ลักษณะของโฉนดที่ดิน (ภูมิทำเลของบ้าน, โรงงาน, ห้องทำงานหากรับราชการ, งานอื่น ๆ )

          สาระที่สำคัญและเน้นมาก เพราะว่าชาวราศีกรกฎเป็นธาตุน้ำ และมีพลังแห่งธาตุน้ำในตัวเองสูงมาก ชอบความสวยงาม ความสงบ และความลงตัวแบบมีหัวใจศิลปะเฉพาะตัว การมีที่อยู่อาศัยให้ร่มเย็นอบอุ่นได้ ต้องการเลือกตามหลักฮวงจุ้ย และให้เน้นจุดชัดเจนที่เป็นพลังอำนาจ และเก็บทรัพย์ได้จะดีมาก

          ลักษณะของทำเลที่ตั้ง หรือภูมิทำเล หรือโฉนดที่ดินที่เหมาะสมกับชาวราศีกรกฎนั้น จะต้องเป็นลักษณะ สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส สีเหลี่ยมคางหมูแนวตั้งเท่านั้นจึงเหมาะสม

2.ฮวงจุ้ยของ ห้องทำงาน, ห้องประจำตำแหน่ง, หรือเรียกว่าห้องที่ตัวเองต้องนั่งในการทำงาน

          ห้องทำงานของชาวราศีกรกฎ จะต้องมีลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือลักษณะแปลนเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู จะทำให้เสริมพลังในการทำงานได้เป็นอย่างดี การจัดโต๊ะทำงานจะต้องไม่หันไปทิศใต้อย่างเด็ดขาด ภายในห้องทำงาน จะต้องมีผนังด้านใดด้านหนึ่งเป็นผนังสว่างเป็นกระจกเ พราะจะนำแสงสว่างอันเป็นพลังจากการสะท้อนของกระจกเข้ ามาเสริมการทำงาน และสมองโลดแล่นสุขภาพดีมาก ภาย

          ในห้องควรจะปูด้วยพรมสีน้ำเงิน หรือสีฟ้า หากไม่ปูพรมก็ต้องมีพรมสีแดง และสีฟ้า ไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งทำงานช่วยให้มีอำนาจ ปกครองบริวารได้ดี

          ภาพวาดจะต้องมีเป็นภาพวาดต้นไผ่ หรือต้นสน เป็นแนวยาว ให้พลังแห่งจุดหมายความสำเร็จ ติดไว้ที่ผนังด้านใดหนึ่ง บนโต๊ะทำงาน จะต้องมีโป๊ะไฟ และมี กระดิ่งเซรามิคตั้งติดกับโป๊ะไฟ เพราะว่าจะเสริมพลัง เรื่องเงินทอง และการปกครองบริวาร

          ห้องนอนของชาวราศีกรกฎ อย่าหันหัวเตียงไปทางทิศใต้ จะป่วย เจ็บบ่อย และรู้สึกหายใจไม่คล่องนัก ไม่ควรตั้งเตียงนอนชิดผนังด้านใดหนึ่ง ควรจะมีที่ว่างเล็กน้อยระหว่างสองข้างของเตียงนอน

          หากปลายเท้าของคุณพุ่งไปทางห้องน้ำระวังความร้าวฉานในครอบครัว ควรจะมีผนังหรือบานพับมากั้นบังห้องน้ำเอาไว้ หัวเตียงสองข้างควรจะมีโป๊ะไฟตั้งไว้จะให้พลังความอบ อุ่นสุขสบายในครอบครัว

          ห้องรับแขกหรือห้องประชุมที่บริษัทของคุณ เน้นว่าเป็นห้องพลังหยินหยางที่สำคัญมาก คุณควรจะเพิ่มพลังของธาตุลม และธาตุทองเสริมเข้าไปให้ห้องรับแขก ที่สำคัญที่นั่งหัวโต๊ะของประธานการประชุม ห้ามหันไปทางทิศใต้เด็ดขาด และจะต้องมีโต๊ะประชุมเป็นรูปวงรี เป็นพลังแห่งสวรรค์ ทำให้การประชุม ห้องรับแขกจะเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ให้ใช้วัสดุที่เป็นแผ่นกระจก หรือวัสดุที่เป็นไม้ ดีกว่าเป็นเหล็กใน

          ห้องรับแขกที่บ้าน หรือห้องประชุมที่ทำงาน เพราะจะสะท้อนพลังเลวร้ายออกไป ภายในห้องจะต้องรูปของนกอินทรีกำลังถลากางปีกบิน ไว้ด้านหลังที่นั่งประธานหัวโต๊ะ จะให้พลังแห่งความยิ่งใหญ่ ช่วยสะกัดพลังกี่ที่เลวร้ายพุ่งเข้าตัวคุณได้อย่างดีด้วย

3.เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญ

          ราศีกรกฎควรจะใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีไม้เป็นแกนของโครงสร้าง และ กระจกเป็นแกนของโครงสร้างก็ได้ เลือกได้สองแบบ เพราะทั้งสองแบบ จะมีพลังไฟ และพลังน้ำ ช่วยเกื้อกูลพลังหยินหยางได้ ในห้องที่สำคัญต่าง ๆ

4.สีเด่นก่อพลังรุ่งเรืองของการตกแต่งฮวงจุ้ยห้องสำคัญ ๆ และเฟอร์นิเจอร์

          การเลือกสีจำเป็นอย่างมาก เพราะขึ้นอยู่กับพื้นฐานของดวงชะตาของเจ้าของบ้าน เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือคนที่ทำงานคนนั้น ว่าเกิดราศีอะไร ควรจะเน้นใช้สีอะไรที่ทำให้เกิดำพลังสมดุลหยิยหยางกับดวงชะตาของคุณบ้างสีเด่นของชาวราศีกรกฎ ต้องใช้สีผสมผสานที่ลงตัว ไม่อ่อนเกินไป และไม่จัดจ้านเกินไป อาทิ สีม่วงมะปราง, สีครีม, สีแดงชมพู, สีเขียวตองอ่อนสีฟ้าคราม เป็นต้น ยกเว้นสีเดียวไม่ว่าจะเป็นรถ หรือว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับบ้าน ห้ามสีดำ อย่างเด็ดขาด เพราะว่าเป็นสีพิฆาตกับคนราศีกรกฎ

5.ของมงคลในการตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญของคนราศีกรกฎ

          ของมงคลเป็นสิ่งเสริมพลังของศาสตร์ฮวงจุ้ย ที่จะรับพลังของชาวราศีกรกฎ มากเป็นพิเศษ ก็คือ ภาพปั้นรูปนกอินทรีกางปีก ไว้ในห้องรับแขก หรือห้องประชุม, โป๊ะไฟใช้ในห้องทำงาน และระฆังกระดิ่งเซรามิค เพื่อสลายพลังแห่งความเลวร้ายจากห้องทำงาน อย่าลืมพรมสีแดงใต้เก้าอี้ที่นั่งห้องทำงาน และสำหรับการตกแต่งบ้านหรือที่ทำงานของชาวราศีกรกฎ ต้องใช้รูปปั้นของม้าที่กำลังวิ่ง จะเป็นขนาดเท่าใดก็ได้ มีแล้วจะเสริมให้ค้าขาย และธุรกิจดีมากขึ้น ในห้องครัว ควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีของมงคลเพื่อให้เกิดความอุดม สมบูรณ์ในบ้าน หรือกิจการของคุณ ต้องมีภาพวาดรูปน้ำตก ติดฝาผนังจะเกิดความลงตัวของพลังหยิน ดับพลังหยางที่เป็นไฟได้อย่างดี

6.การใช้ของมงคลแก้เคล็ดตามศาสตร์ฮวงจุ้ยของชาวราศีกรกฎ

          หากว่าภูมิทำเลของท่าน หันไปทางทิศพิฆาต ก็คือทิศใต้ ควรจะแก้ด้วยการใช้ สีมาทารั้วบ้านให้มีพลังที่ช่วยดับความเลวร้ายลงได้บ้าง ก็คือทาสีรั้วบ้านหรือโรงงานด้วยสีเหลือง และสีอิฐ จะเข้มหรืออ่อนก็ได้ แต่ต้องชัดเจนนะครับ จะแก้พลังเลวร้ายให้สะท้อนออกไปได้บ้าง

          เปลี่ยนประตูรั้วทางเข้า ด้วยการทำเป็นอัลลอยสีเหลืองทอง และมีภาพของค้าวคาวสลักในประตูอัลลอยให้ครบ 15 ตัว ค้างคาวเป็นสัตว์มงคล ที่สามารถปะทะพลังเลวร้ายได้

          หากเข้าสู่ในตัวบ้าน แล้วสามารถมองทะลุจากห้องรับแขกไปเห็นห้องครัวได้แบบ ชัดเจนทะลุเลย บ้านหรือโรงงานกิจการนั้นจะไม่ดี หาเงินได้เท่าไหร่ก็จะหมด ธุรกิจที่ดำเนินอยู่จะมีปัญหาเพราะเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัว จะต้องแก้ด้วยการใช้ฉากกั้นเพื่อไม่ให้ทะลุไปจนเห็นห้องครัว

7. การปลูกต้นไม้มงคลเสริมพลังฮวงจุ้ยของชาวราศีกรกฎ

          การปลูกต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อเสริมฮวงจุ้ย หรือว่าจะแก้ไข จุดอับของหลักฮวงจุ้ยก็ตาม มีความสำคัญมากในการเลือกปลูกต้นไม้ สำหรับชาวราศีกรกฎ ไม้มงคล ได้แก่ ต้นชมพู่ปลูกสนามหน้าบ้าน, ต้นเฟื่องฟ้า ระเบียงข้างใดข้างหนึ่งของบ้านก็ได้ สีต้องออกสด ๆ จะเพิ่มให้เกิดโชคลาภ, ต้นกล้วยไม้หลากสี, และต้นวาสนา จะปลูกไว้นอกบ้าน หรือใส่กระถางไว้ในห้องรับแขก หรือห้องทำงานก็ได้ จะเป็นไม้มงคลที่ดีมากสำหรับคุณ

ราศีสิงห์ (วันที่ 16 สิงหาคม – 15 กันยายน)

          ภูมิทำเลที่ตั้ง หรือโฉนดที่ดินของบ้าน โรงงาน ห้องทำงาน โต๊ะทำงานตามตำแหน่ง ที่ถูกหลักฮวงจุ้ยของชาวราศีสิงห์ พลังหยินหยางส่งผลชัดเจนถึงการเลือกลักษณะของบ้าน ห้องทำงาน หรือการสร้างโรงงาน ดำเนินกิจการต่าง ๆ ของชาวราศีสิงห์นั้น จะต้องเน้นให้ชัดเจน ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นสาระสำคัญมาก ด้วยว่าชาวราศีสิงห์ธาตุไฟ จึงควรจะพิจารณา การเลือกที่ทำงาน หรือที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับธาตุของตนเอง

          ลักษณะภูมิทำเลที่เหมาะสมกับชาวราศีสิงห์ ก็คือลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้ง กับสี่เหลี่ยมรูปตัวแอลแนวตั้ง ดังรูปข้างล่างนี้ สี่เหลี่ยมคางหมู สี่เหลี่ยมรูปตัวแอล ที่สำคัญการจัดบ้าน หรือที่ทำงาน จะต้องผสานกับฮวงจุ้ยด้วยทั้งที่เสริม และช่วยผลักพลังกี่เลวร้าย ออกจากตัวบ้าน หรือโรงงาน รวมกระทั่งห้องทำงานของคุณด้วย ต้องหันหน้าบ้าน หน้าโรงงาน โต๊ะทำงาน

ราศีกันย์ (วันที่ 16 กันยายน – 15 ตุลาคม)

1.ลักษณะของโฉนดที่ดิน (ภูมิทำเลของบ้าน, โรงงาน, ห้องทำงานหากรับราชการ, งานอื่น ๆ )

          ลักษณะภูมิทำเลของโฉนดที่ดิน บ้าน โรงงาน ฯลฯของชาวราศีกันย์ ต้องเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมทุกประเภท ยกเว้นสามเหลี่ยมแบบชายธง จะมีปัญหาเรื่องการงาน การค้าขาย และสุขภาพของผู้ใหญ่จะป่วยบ่อย ๆ และที่สำคัญการหันทิศตามหลักฮวงจุ้ยของชาวราศีกันย์ ควรอย่างยิ่งที่จะต้องหันไปทางทิศเสริมกับชะตาชีวิต นั่นก็คือทิศเหนือของธาตุน้ำเด็ดขาด จะทำให้การค้าไม่ดี และการงานไม่ก้าวหน้า อันนี้เป็นจุดเน้นสำคัญมากอีกจุดหนึ่งเช่นกัน

2.ฮวงจุ้ยของ ห้องทำงาน, ห้องประจำตำแหน่ง, หรือเรียกว่าห้องที่ตัวเองต้องนั่งในการทำงาน

          ห้องทำงานของบ้านของคนราศีกันย์ จะต้องมีสีสันตัดกันมากพอสมควร ที่ชัดเจนในห้องทำงาน ควรจะมีมุมหนึ่งที่ตั้งเปียโนไว้เสริมดวงชะตา จะเล่นเป็นหรือไม่ก็ได้เพราะว่าเปียโน จะช่วยให้เกิดพลังแห่งความโดดดังและความสำเร็จ ในห้องทำงาน ควรจะเริ่มต้นด้วยการแขวนโมบายเป็นแท่งเหล็ก 8 แท่ง และมีดาบสีหยกเล็ก ๆ ห้อยแขวนอยู่ ตั้งแขวนไว้บนขื่อทางเข้าห้องงานให้ลดพลังกี่เลวร้าย ที่เข้ามาสู่คุณอย่างมาก ห้ามตกแต่งด้วยเขาสัตว์ไม่ว่าจะจริงหรือปลอมก็ตาม ไว้ภายในโรงงาน หรือในบ้านอย่างเด็ดขาด เพราะจะเกิดเรื่องทะเลาะกัน ไม่ระหว่างคุณกับคนในครอบครัว บนโต๊ะห้องทำงาน ให้มีรูปลูกแก้วสีขาวกลม ๆ วางไว้ด้วย

3.เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญ

          เฟอร์นิเจอร์ประดับห้องทำงาน ห้องครัว ห้องนอน ห้องประชุม ห้องรับแขก ตามหลักฮวงจุ้ย
ชาวราศีกันย์ ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วจะต้องเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีธาตุ สามารถจะเสริมดวงชะตาให้เกิดพลังสมดุลให้ได้ จะดีมาก เฟอร์นิเจอร์ ต้องมีไม้เป็นแกนหลักหรือโครงสร้างจะดีมาก หากมีการผสมกันก็ควรจะเลือกกระจกเป็นธาตุของเฟอร์นิเจอร์เสริมเท่านั้น

4.สีเด่นก่อพลังรุ่งเรืองของการตกแต่งฮวงจุ้ยห้องสำคัญ ๆ และเฟอร์นิเจอร์

          การใช้สีของคนเกิดราศีกันย์กระทั่งการเลือกรถใช้ซักคันหนึ่ง ต้องคำนึงถึงเรื่องสีที่เด่นให้พลังเสริมกับดวงชะตาข องคุณมาก ๆ ก็คือสีน้ำตาล สีเหลือง สีทอง สีครีม และสีอิฐ เป็นสีเด่นมากในการเลือกใช้ ยกเว้นสีอริที่ชัดเจนมาก ก็คือสีดำนั้นเอง

5.ของมงคลในการตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญของคนราศีกันย์

          ห้องนอน ควรจะมีของมงคลเสริมไว้ให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข ก็คือ ควรจะโป๊ะไฟ แบบโมเดิร์นที่มีดวงไฟสามหลอด ประดับเรียงอยู่ ตั้งไว้ที่หัวนอนด้านซ้ายมือของเตียงนอน จะทำให้เกิดพลังที่ช่วยลดความเจ็บป่วย หรือว่าชีวิตครอบครัว มีความสุขได้มากขึ้นได้อย่างชัดเจน

          ห้องครัว จะต้องจำเป็นมาก ที่จะมีรูปเทพเซียน แห่งคามสมบูรณ์พูนสุข ตั้งไว้ที่ข่างใดข้างหนึ่งของห้อง ก็คือเทพพระสังกระจายสีเหลืองทอง กำลังเล่นกับเด็ก จะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และความสุขในการรับประทานอาหารร่วมกันได้เป็นอย่างดี เยี่ยม

          ห้องรับแขกหรือห้องประชุม จะต้องมีรูปช้างไม้ ประดับเรียงไว้ในท่าทางต่างๆกัน หากเป็นห้องรับแขก ก็ตกแต่งได้ไม่ยากนัก หากเป็นห้องประชุม ก็ตกแต่งเรียงไว้กลางโต๊ะประชุม จะเห็นช้างชูงวงเดินตามกันเป็นหมู่คณะ อย่างน้อยก็ต้องมี 5 ตัว

6.การใช้ของมงคลแก้เคล็ดตามศาสตร์ฮวงจุ้ยของชาวราศีกันย์

          ทางทิศของบ้าน โรงงาน หรือโต๊ะทำงานของคุณ หันไปทิศพิฆาต คุณจะต้องเร่งรีบอย่างมากในการแก้ไขด่วนที่สุด ด้วยการใช้สีพลังของธาตุไฟมาแก้ ก็คือทาสีรั้วด้วย สีแดง,สีน้ำตาลแก่,สีอิฐ จะช่วยป้องกันพลังกี่ที่เลวร้ายได้อย่างมากเลยทีเดีย ว

          การปลูกต้นสนฉัตร ไว้นอกรั้วบ้าน เป็นทิวแถวจะช่วยกำบังสิ่งเลวร้ายที่จะพุ่งเข้าภายใน บ้าน หรือโรงงาน กิจการของคุณด้วย

          หากห้องนอน เตียงนอนของคุณพุ่งปลายเท้าไปทางตู้แอร์ ระวังจะเกิดโรคบ่อย ๆ ควรจะใช้แผ่นกระจกมาตั้งกั้นไว้ระดับหนึ่ง เพื่อสะท้อนสิ่งเลวร้ายออกไป

          ห้ามมีห้องน้ำกลางบ้าน หรือกลางโรงงานเด็ดขาด เพราะจะทำให้กิจการการเงิน มีแต่คนคอยกลั่นแกล้ง หรือดวงเก็บเงินลำบากขึ้น หากไม่สามรถโยกย้ายได้ ก็ควรจะมีบานพับมากางกั้นเอาไว้ ให้เห็นห้องน้ำชัดมากเกินไป แล้วปลูกต้นวาสนา 3 ต้นใส่กระถางเรียงไว้หน้าบานพับที่มากั้นจะดีมาก

          ติดพัดลมระบายอากาศ ในห้องครัว เพื่อช่วยขจัดพลังเลวร้ายธาตุไฟ ให้เบาลงบ้าง ชีวิตครอบครัวจะได้ไม่เดือดร้อน

7. การปลูกต้นไม้มงคลเสริมพลังฮวงจุ้ยของชาวราศีกันย์

           ไม้มงคลที่ควรจะปลูกมากที่สุด เพราะว่าจะให้พลังแห่งความร่มเย็น และความสุขกับชีวิตของคุณได้ ก็คือขนุน ปลูกด้านซ้ายของตัวบ้าน ต้นคูณ ต้นราชพฤษภ ต้นโป๊ยเซียน หากเป็นโป๊ยเซียนบอนไซก็ตั้งไว้บนโต๊ะทำงาน เพื่อป้องกันคนคิดร้ายกับเราก็ได้ และนอกจากนั้น มีต้นเฟื่องฟ้า ต้นกุหลาบสีเหลือง และสีชมพู

  ราศีตุลย์ (วันที่ 16 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน)

1.ลักษณะของโฉนดที่ดิน (ภูมิทำเลของบ้าน, โรงงาน, ห้องทำงานหากรับราชการ, งานอื่น ๆ )

          นับว่าการดูพลังฮวงจุ้ยของความเจริญ ความสำเร็จ และความก้าวหน้าจะสำคัญมาก และเป็นสาระที่ต้องเน้นมากที่สุดเพราะว่าพลังหยินและหยางจะสมดุลกันหรือไม่ อย่างไรบนที่ดิน ที่ภูมิทำเลที่เหมาะสม ย่อมเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้า และความสำเร็จของชีวิตคนผู้นั้นด้วย ภูมิเลที่ตั้ง หรือโฉนดที่เหมาะสม สำหรับคุณที่รักที่เกิดชาวราศีตุลย์ มีลักษณะเป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยงคางหมู และสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้ ยกเว้นเป็นสามเหลี่ยมเพราะว่าราศีตุลย์เป็นธาตุลม ไม่ถูกกับธาตุไฟที่เป็นสามเหลี่ยมนั้นเองและที่ต้องคำนึงถึง และสำคัญมากอีกประการหนึ่งก็คือทิศ ห้ามหันหน้าบ้าน โรงงาน ทำเลที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานของท่านไปทางทิศใต้ อันเป็นทิศพิฆาตของธาตุลมอย่างเด็ดขาด

2.ฮวงจุ้ยของ ห้องทำงาน, ห้องประจำตำแหน่ง, หรือเรียกว่าห้องที่ตัวเองต้องนั่งในการทำงาน

          ห้องทำงานเป็นห้องที่ชาวราศีตุลย์ใช้ชีวิตอยู่กับมันมากที่สุด รองลงมาจากห้องนอนของคุณ ความเป็นธาตุลมของคุณ จึงทำให้คุณเป็นคนขี้ร้อน ห้องทำงานจะต้องโปร่ง และมีรสนิยมในการจัดพอสมควร ตามภูมิทำเลที่ตั้งลักษณะของห้องทำงานของคุณ จะต้องไม่เป็นสามเหลี่ยมอย่างเด็ดขาด เพราะว่าจะทำให้คุณเจ็บป่วยได้ง่าย ๆ และมีความร้อนรน นั่งไม่ติดกับที่นัก โต๊ะทำงานสามารถหันเผชิญหน้ากับทางเดินเข้าประตูได้ แต่ต้องไม่ใช่ทิศใต้อย่างเด็ดขาด ควรตั้งโต๊ะทำงานและเก้าอี้ให้ห่างจากผนังเล็กน้อย เพื่อให้มีช่องการหมุนเวียนของพลังธาตุลมแห่งหยินหยางให้มากขึ้น ควรมีภาพวาดของเทพโป๊ยเซียนติดผนังด้านขวามือของเก้าอี้ที่นั่ง จะทำให้สมองโลดแล่น และพลังความคิดดี ห้องทำงานของคุณ ต้องมีต้นไม้ ประเภทไม้ใบใส่กระถางไว้ ข้างใดข้างหนึ่งของโต๊ะทำงาน บนโต๊ะทำงานให้คุณหารูปเสือกำลังนอนและหันหน้าไปทางหน้าประตูทางเข้าห้องทำงาน ตั้งไว้บนโต๊ะเพื่อช่วยสกัดพลังพี่ที่เลวร้าย พุ่งเข้าตัวของคุณด้วย

3.เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญ

          หลักฮวงจุ้ยบ่งชัดมากว่า การเลือกเฟอร์นิเจอร์ สำหรับมาใช้ในห้องสำคัญ ๆของบ้าน หรือโรงงานกิจการของคุณ จะต้องเลือกที่เสริมกับพลังฮวงจุ้ยของดวงชะตาคุณ นั้นก็คือ ควรจะมีไม้, หรือกระจก เป็นแกนโครงสร้างหลัก หลีกเลี่ยงการเป็นเหล็กอย่างเด็ดขาด เพราะเหล็กจะทำให้คุณลดพลังกี่ลง และทำให้พลังเลวร้ายวนเวียนรอบๆห้องสำคัญของคุณได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงาน ห้องรับแขก ห้องประชุม ห้องครัว หรือห้องนอน 

4.สีเด่นก่อพลังรุ่งเรืองของการตกแต่งฮวงจุ้ยห้องสำคัญ ๆ และเฟอร์นิเจอร์

          สีเป็นพลังที่สำคัญ ซินแสที่ดูฮวงจุ้ยมักจะใช้สีในการคำนวนหลักฮวงจุ้ยได้สองด้าน สีนำไปใช้เพื่อเสริมพลังหยินหยางภายในบ้าน หรือทำเลที่ตั้งของที่ทำงาน โรงงานของคุณก็ได้ และสีนำไปแก้พลังกี่ที่พุ่งเข้ามายังห้องทำงาน หรือว่าโรงงานของคุณก็ได้ เพราะมีทั้งสีที่เป็นพลังหยิน และพลังหยางนั้นเอง

          สีเด่นสำหรับชาวราศีตุลย์ ธาตุลมนั้นก็คือสีพลังหยินจะมาเติมให้พลังหยางของคุณ สมดุลขึ้น ก็คือสีโทนจัดจ้าน สีม่วง สีอิฐ, สีเขียว, สีเหลือง, สีนำเงิน แต่ยกเว้นสีแดงเพราะว่า สีแดงเป็นธาตุไฟ อันเป็นธาตุพิฆาตกับธาตุลมของชาวราศีตุลย์ การใช้สีนอกจากใช้เลือกเฟอร์นิเจอร์แล้ว ยังใช้เป็นสีของการเลือกรถคู่ใจ รถประจำตัวของคุณด้วยคุณต้องหลีกเลี่ยงการใช้สีแดง

5.ของมงคลในการตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญของคนราศีตุลย์

          การมีน้ำพุ หรือตู้ปลาเงินปลาทอง มีปลา 9 ตัว สำหรับน้ำพุอาจจะเล็กๆก็ได้ แต่ไว้หน้าบ้านหรือหน้าทางเข้าโรงงาน จะทำให้ช่วยเสริมความร่มเย็น และช่วยกระจายพลังเลวร้ายออกจากคุณได้ สำหรับตู้ปลาคุณสามารถตั้งไว้สองแห่งก็คือ ภายในห้องรับแขก หรือห้องประชุม และหากห้องทำงานโต๊ะทำงานของคุณหันหน้าไปทางห้องน้ำ ควรจะใช้ฉากกั้น และมีตู้ปลาไปตั้งไว้จะเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง

          การมีแจกันหยก หรือการตั้งแจกันไว้ในห้องรับแขก จะทำให้โชคดี และมีลาภบ่อยๆสำหรับชาวราศีตุลย์ แม้กระทั่งโป๊ะไฟในห้องรับแขกหรือห้องประชุม จะต้องเป็นแจกันหยก หรือเซรามิคสีเขียว จะสร้างความงอกงามให้กับชีวิตมาก

          ห้องครัวเป็นห้องแห่งความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต ควรจะมีภาพวาดของดอกไม้สีจัดจ้านกับผึ้งมาติดประดับไว้เพื่อเสริมความอุดมสมบรูณ์ของชีวิต และกิจการของคุณได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ควรจะหารูปปั้นพระสังกระจาย มาตั้งไว้ด้วย มุมใดมุมหนึ่งของห้องครัวจะช่วยป้องกันไฟไหม้ หรือว่าสิ่งชั่วร้ายได้ดี

          ห้องนอน จะต้องมี พรมสีน้ำเงิน ตั้งไว้ปลายเตียงนอนหนึ่งผืน จะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข ห้ามหันหัวเตียงนอนไปทางทิศใต้เด็ดขาด ห้องนอนควรจะมีหน้าต่าง จึงจะเข้าหลักของมงคลสำหรับชาวราศีตุลย์

          ห้องรับแขก หรือห้องประชุม แน่นอนนอกจากจะมีแจกันหยกตั้งโชว์ไว้ หรือจะทำเป็นโป๊ะไฟก็ตาม และยังมีตู้ปลาเงินปลาทอง 9 ตัวไว้แล้ว ในห้องรับแขก หรือห้องประชุมของชาวราศีตุลย์ จะต้องมีภาพวาดของเสือกำลังกระโจนขึ้น มาติดประดับไว้ด้วย เพื่อทำให้คุณมีอำนาจ มีชื่อเสียง หากเป็นห้องประชุมก็ติดไว้ที่ผนังด้านหลังเก้าอี้ของ ประธานการประชุม จะช่วยให้สมัครสมานกันดีมาก

6.การใช้ของมงคลแก้เคล็ดตามศาสตร์ฮวงจุ้ยของชาวราศีตุลย์

          หากหน้าบ้าน หรือว่าโรงงาน แม้กระทั่งโต๊ะทำงานของคุณ หันไปทางทิศใต้ แน่นอนจะเกิดพลังพิฆาตกันหากินไม่ขึ้น การงานไม่ก้าวหน้า หรือว่าบริวารจะทำให้คุณเกิดเรื่องอยู่เสมอ การแก้ไข จะต้องเน้นที่สีรั้วบ้าน ให้ทาสีฟ้าอ่อน สีขาว มาแก้พลังเลวร้ายที่พุ่งเข้าบ้านให้สลายเบาลง

          นอกจากนั้น สิ่งที่สำคัญมาก ก็ต้องติดเสือคาบดาบ หรือโป๊ยก่วย ยันต์แปดทิศ ไว้ที่เสาของรั้วทางเข้าบ้าน หรือโรงงานก็ตาม ข้าวขวาของด้านหน้าบ้าน จะกำจัดพลังชั่วร้ายได้เป็นอย่างดี

          ที่ระเบียงของทางเข้าบ้าน หรือระเบียงหน้าโรงงาน หากมีที่เพียงพอ หาเสือสีเหลืองทอง ๒ ตัวมาตั้งไว้สองข้างทางเข้า เสานั้นเน้นว่าจะต้องกำลังเดินก้าวออกมา ไม่ใช่เสือที่กำลังนั่งหรือนอนนะครับ จะช่วยให้เกิดพลังธาตุไฟ ปะทะกันกับพลังหยินหยางที่เลวร้ายพุ่งเข้ามาในบ้านของคุณ

ราศีพิจิก (วันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม)

1.ลักษณะของโฉนดที่ดิน (ภูมิทำเลของบ้าน, โรงงาน, ห้องทำงานหากรับราชการ, งานอื่น ๆ )

          ลักษณะของภูมิทำเลที่ตั้ง หรือโฉนดของชาวราศีพิจิก ควรจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู สี่เหลี่ยมผืนผ้า ห้ามเป็นรูปสามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมจัตุรัสเด็ดขาดเพราะว่าชาวราศีพิจิกเป็นธาตุน้ำ

          สำหรับการหันทิศหน้าบ้าน หน้าโรงงาน ก็เป็นสิ่งสำคัญ ห้ามหันไปทางทิศตะวันออกอย่างเด็ดขาด เพราะเป็นทิศพิฆาตกับดวงชะตา ฮวงจุ้ยทำมาหากินไม่ขึ้น อยู่ก็ไม่เป็นสุขนัก

2.ฮวงจุ้ยของ ห้องทำงาน, ห้องประจำตำแหน่ง, หรือเรียกว่าห้องที่ตัวเองต้องนั่งในการทำงาน

          ห้ามหันโต๊ะไปปะทะกับทางเข้าห้องทำงานอย่างเด็ดขาด และไม่ควรจะหันไปทางทิศตะวันออกด้วย สำหรับโต๊ะในห้องทำงานของคุณ การตั้งโต๊ะก็ควรจะเป็นโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน หรือรูปตัวแอลก็ได้ ในห้องทำงานต้องมีหน้าต่าง หรือผนังด้านใดด้านหนึ่งเป็นกระจก จะเสริมให้กำลังทรัพย์ของคุณดีมาก ห้องทำงานของคุณจะเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจน ควรจะมีภาพของจักรวาล ติดผนังด้านหลังเก้าอี้ที่นั่งของคุณ จะนำมาซึ่งความหมายว่า คุณจะมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ และรุ่งเรืองได้หลายครั้ง บนโต๊ะทำงาน จะต้องมีสามเหลี่ยมรูปปิระมิด หรือที่ทับกระดาษแบบแก้วใสรูปสามเหลี่ยมไว้บนโต๊ะป้องกัน พลังกี่ที่เลวร้ายยามดวงตกพุ่งเข้าใส่ตัวคุณ มีตู้กระจกเพื่อใส่ของสำคัญ หรือของโชว์ก็ได้ในห้องของคุณ มีเครื่องเสียงหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งไว้ด้านขวา มือกับเกี้าอี้ที่นั่ง จะช่วยแก้ความร้อนรุ่มให้กับคุณ

3.เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญ

          พลังหยินหยางของชาวราศีพิจิก จำเป็นมากที่ควรจะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ควรจะมีโครงเหล็กเป็นแกนหลัก และมีกระจกเป็นส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ในห้องสำคัญ จะทำให้พลังกี่ของหยินหยางให้คุณกับดวงชะตาของคุณชัดเจนมาก

4.สีเด่นก่อพลังรุ่งเรืองของการตกแต่งฮวงจุ้ยห้องสำคัญ ๆ และเฟอร์นิเจอร์

          แน่นอนคุณเป็นคนธาตุน้ำ แต่ใจร้อน และมีพลังในการทำงานสูงมาก หากคุณตั้งใจจะทำอะไรก็ตาม คุณจะต้องเอาชนะ และนำความสำเร็จอย่างทุ่มเทมาให้ได้ การใช้สีสันของเฟอร์นิเจอร์ในห้องสำคัญฯของบ้าน หรือโรงงาน กิจการของคุณ จะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้น สีเด่นของชาวราศีพิจิกก็คือ สีแดง สีเขียว สีขาว สีดำ สีน้ำเงิน สีจัดจ้านชัดเจน รวมกระทั่งสีบลอนด์ทองด้วย ควรจะเลือกใช้ในการหาเฟอร์นิเจอร์มาประดับบ้าน หรือโรงงาน โต๊ะนั่งทำงานของคุณ รวมกระทั่งการเลือกสีของรถประจำตัวของคุณด้วยนะครับ หากเป็นสีอ่อน ๆ หรือโทนอ่อนมากเกินไป จะมีผลร้ายให้คุณมีปัญหาเบื่อหน่าย หรือเกียจคร้านกับการทำงาน เมื่อเจอปัญหาจะหยุดต่อสู้ทันทีให้ระวัง
        
5.ของมงคลในการตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญของคนราศีพิจิก

          ห้องทำงานของคุณ ควรจะมีของมงคล เพื่อเสริมสติปัญญาของคุณ นั้นก็คือ การจัดแจกันดอกไม้ หรือพวงมาลัยหลากสี ใส่ไว้ในพานแก้ว ไว้ในห้องทำงานของคุณ ควรจะไว้บนโต๊ะทำงาน หรือว่าตั้งไว้ข้างโต๊ะทำงาน จะทำให้เกิดพลังสงบ เมื่อปะทะกับพลังกี่ที่เลวร้ายได้ดี

          ในห้องนอนของคุณ ควรจะมีโป๊ะไฟตั้งไว้ที่ข้างเตียง เป็นลักษณะแจกันอ้วนๆ แล้วมีแสงสว่างอ่อนออกมา ตั้งข้างเดียว เพราะว่าจะเป็นดวงตาของธาตุน้ำ ก็คือปลานั่นเอง ห้ามตั้งสองข้าง หรือหากมีอยู่แล้ว ก็ให้เปิดเพียงด้านเดียวเท่านั้น หัวเตียงนอนไม่ควรจะมีหน้าต่างเด็ดขาด จะมีในด้านอื่นๆไม่เป็นไร มีภาพวาดหรือรูปสัตว์มีปีกที่คุณชอบติดประดับไว้ด้วย อาทิ รูปวาดผีเสื้อ ทำให้เกิดความรัก ความอบอุ่นและโชคดี ภาพวาดรูปทะเล ภูเขา จะทำให้เกิดพลังแห่งความอบอุ่นภายในห้องนอนของคุณ

          ห้องครัว บ้านหรือที่ทำงานของคุณ ต้องมีของมงคลในห้องครัว นั้นก็คือภาพวาดเป็นรูปทิวสน ป่าใหญ่ ๆ ติดผนังจะทำให้คุณอุดมสมบูรณ์ มีที่ระบายอากาศติดไว้ และควรจะมีกระจก เป็นผนัง หรือที่กั้นด้านใดด้านหนึ่งจะช่วยเรื่องสุขภาพของคุณ อย่างดีมาก

6.การใช้ของมงคลแก้เคล็ดตามศาสตร์ฮวงจุ้ยของชาวราศีพิจิก

          หากหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออก ควรทาสีรั้วประตูบ้านหรือโรงงาน ให้เป็นสีแดง สีเหลือง สีเขียวแบบสีพลังหยิน จะช่วยลดพลังกี่ที่เลวร้ายพุ่งเข่าบ้าน โรงงานได้เบาบางลงบ้าง

          ติดโมบาย เป็นลักษณะที่มีเชือก 5 เส้นห้อยลงมา ทำด้วยแท่งเหล็ก ปลายของแท่งก็จะมีเชือกแขวนรูปหยินหยางเอาไว้ทั้ง 5 เส้น เสียงของมันจะทำให้เกิดพลังขับไล่กระจายความเลวร้ายไ ด้ แขวนไว้ระเบียงหน้าระเบียงทางเข้าบ้าน หรือขื่อทางเข้าโรงงานก็ได้

          โต๊ะทำงานที่จำเป็นต้องหันทางทิศตะวันออก จะต้องปรับให้ทิศเฉียงไว้ก่อนเพื่อจะลดพลังกี่เลวร้ายพุ่งเข้าหาคุณ และให้หารูปปั้นของช้างทำด้วยไม้ ช้างต้องชูงวง จะทำให้เกิดทรัพย์สินเงินทองมาก

          ควรจะมีน้ำตกและน้ำพุ ไว้แก้เคล็ด และเสริมพลังหยินหยางของคุณด้วย ไว้ด้านซ้ายมือของหน้าบ้าน จะแก้เรื่องเงินทองรั่วไหล หรือทำมาหากินไม่รุ่งเรืองให้คุณได้ชัดเจนมาก

7. การปลูกต้นไม้มงคลเสริมพลังฮวงจุ้ยของชาวราศีพิจิก

          ชอบความร่มรื่นแน่นอนการปลูกต้นไม้ก็เป็นเรื่องที่คุ ณชอบ เพราะชอบความสวยงามมากพอสมควร ต้นไม้มงคลที่เด่น และช่วยเสริม และช่วยปะทะพลังกี่เลวร้ายให้คุณได้ก็คือ ต้นมะยมปลูกหน้าบ้าน ต้นขนุนปลูกข้างบ้านถ้าบ้านมีบริเวณเพียงพอ ต้นกล้วย จะหากินได้ง่ายขึ้น ต้นกุหลาบ ต้นวาสนา และต้นเข็ม หรือต้นพวงแสด จะช่วยให้พลังสุขภาพของคุณดีขึ้น

ราศีธนู (วันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม)

1.ลักษณะของโฉนดที่ดิน (ภูมิทำเลของบ้าน, โรงงาน, ห้องทำงานหากรับราชการ, งานอื่น ๆ )

          การดูฮวงจุ้ยของคนเป็น ส่วนที่สำคัญมาก ที่จะต้องคำนึงถึงก็คือ ลักษณะของทำเลที่ตั้ง หรือภูมิทำเล ที่ตั้ง โฉนดของที่ดิน เพราะว่าจะเริ่มการหาสมรภูมิแห่งขุมทรัพย์ ต้องเริ่มจัดหลักสำคัญก่อนนั่นเอง ซึ่งเป็นสาระที่เน้นว่าสำคัญมาก

          ลักษณะของโฉนดที่ดิน หรือภูมิทำเลที่ถูกต้องของชาวราศีธนู นั้นก็คือ สี่เหลี่ยมคางหมู สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า ห้ามแบบเป็นสามเหลี่ยมเด็ดขาดเพราะว่าชาวราศีธนูธาตุ ไฟ จะพิฆาตกับลักษณะสามเหลี่ยมหรือที่ชายธงอย่างชัดเจน ทิศของหน้าบ้าน หรือหน้าโรงงาน โต๊ะทำงานควรหันไปทางทิศไหนก็เป็นเรื่องสำคัญ สำหรับชาวราศีธนูมาก สมควรอย่างยิ่งที่จะหันไปทางทิศตะวันออก ตะวันตก และทิศใต้ ห้ามหันไปทางทิศพิฆาตกับชาวราศีธนู ก็คือทิศเหนือ เพราะบ้าน ที่อยู่ กิจการของคุณจะมีเรื่องเดือดร้อน และมีพลังไฟมากเกินไป

2.ฮวงจุ้ยของ ห้องทำงาน, ห้องประจำตำแหน่ง, หรือเรียกว่าห้องที่ตัวเองต้องนั่งในการทำงาน

          ห้องทำงานเป็นห้องแห่งเกียรติภูมิ ห้องเจรจา ห้องสมอง และห้องปัญญาความคิดที่ดี จะเกิดขึ้นในการทำงาน ห้ามหันโต๊ะทำงานไปทางทิศเหนืออย่างเด็ดขาด และให้ตั้งโต๊ะทำงานโดยมีผนังข้างหนึ่งข้างใดพิงเอาไว้ ยามคนเดินเข้าไปหาคุณในห้องทำงานจะต้องไม่เผชิญหน้ากับคุณเลยทีเดียว ผนังด้านที่ปะทะกับประตู ควรตั้งรูปเจ้าพ่อกวนอูถือดาบ ไว้พิทักษ์เรื่องเลวร้ายให้คุณ ขนาดแล้วแต่ความเหมาะสม โต๊ะทำงานต้องเป็นโครงเหล็กเป็นแกนหลักดีที่สุด และต้องมีกระจกตัดให้พอกับขนาดของโต๊ะทำงานวางไว้บนโต๊ะด้วยยิ่งเสริมให้พลังกี่ที่ดีพุ่งเข้ามาเสริมคุณอ ย่างมาก บนโต๊ะทำงานควรจะมีระฆัง หรือกระดิ่งเซรามิค เพราะจะช่วยให้คุณมีปัญญา และปกครองบริวารได้ ข้างซ้ายมือของเก้าอี้ในห้องทำงาน ควรจะมีเครื่องไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียง หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ตาม จะต้องตั้งด้านนี้

3.เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน หรือห้องสำคัญ

          ตามลักษณะเสริมพลังหยินหยางแล้ว ชาวราศีธนูเป็นธาตุไฟ ควรจะใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเหล็กเป็นโครงหลัก และมีกระจกผสมผสานไปบ้างก็ได้นะครับ ดวงชะตาของคุณจะดีขึ้น และจะมีพลังแห่งความรุ่งเรืองขึ้นกับตัวคุณเอง และกิจการของคุณอย่างเห็นได้ชัดเจน พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ไม้เป็นแกนหลักอย่างเด็ดขา

4.สีเด่นก่อพลังรุ่งเรืองของการตกแต่งฮวงจุ้ยห้องสำคัญ ๆ และเฟอร์นิเจอร์

          สีเป็นพลังเสริมดวงชะตาของชาวราศีธนู ช่วยทั่งการเสริมพลัง และการลดพลังเลวร้ายได้ด้วย สีเด่นของดวงชะตาคุณก็คือ สีโทนอ่อนหวาน จะช่วยลดพลังหยินของธาตุไฟลงบ้าง อาทิ สีม่วงอ่อน สีขาว สีน้ำเงินอ่อน สีเหลืองอ่อน สีเหลืองอ่อน และสีเขียวอ่อน จะเป็นสีที่เหมาะในการเลือกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับ บ้าน และการเลือกผ้าม่าน วอลเปเปอร์ และสีรถของคุณด้วย

 ดูดวง ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่ ดูดวงรายวัน ดูดวงแม่น ๆ คลิกที่นี่

 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก